BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) ĐỐI VỚI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997;
Căn cứ Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam nêu tại điểm 2 dưới đây để sử dụng, được hoàn lại thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT.

1. Đối tượng được hưởng miễn trừ ngoại giao:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc đóng tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) và người đứng đầu các Cơ quan đại diện này.

- Các viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, viên chức của tổ chức quốc tế và các nhân viên hành chính kỹ thuật của các Cơ quan đại diện.

- Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc và thành viên cơ quan được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT theo thoả thuận của Chính phủ Việt Nam đã ký kết với tổ chức đó.

2. Hàng hoá, dịch vụ được hoàn thuế GTGT:

2.1. Đối với Cơ quan đại diện và người đứng đầu Cơ quan đại diện:

- Dịch vụ thuê nhà làm trụ sở Cơ quan đại diện hoặc nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Điện, nước sinh hoạt dùng cho trụ sở Cơ quan đại diện và nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Các dịch vụ thông tin liên lạc: điện thoại (kể cả điện thoại di động), fax, internet ...và dịch vụ lắp đặt, kết nối các thiết bị thông tin liên lạc này.

- Xăng hoặc dầu diezel cho xe ô tô của Cơ quan đại diện mang biển số ngoại giao (NG) và nước ngoài (NN): không quá 1200 lít/xe/quý.

- Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho việc xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà là trụ sở Cơ quan đại diện và nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Trang thiết bị văn phòng và trang thiết bị khác sử dụng cho trụ sở Cơ quan đại diện và nhà ở của người đứng đầu Cơ quan đại diện.

- Hàng hoá mua theo định lượng qui định tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/2/1996 và Thông tư số 04BS/TTLB ngày 20/10/1996 của Liên Bộ Thương mại- Ngoại giao- Tài chính - Tổng cục Hải quan.

2.2. Đối với các viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, viên chức của tổ chức quốc tế và các nhân viên hành chính kỹ thuật của các Cơ quan đại diện:

- Hàng hoá mua theo định lượng qui định tại Thông tư số 04/TTLB ngày 12/2/1996 và Thông tư số 04BS/TTLB ngày 20/10/1996 của Liên Bộ Thương mại- Ngoại giao- Tài chính - Tổng cục Hải quan.

- Xăng hoặc dầu diezel dùng cho xe ô tô mang biển ngoại giao (NG): không quá 900 lít/xe/quý.

3. Các trường hợp được phép chuyển nhượng tài sản là nhà ở, xe ô tô, xe gắn máy giữa các Cơ quan đại diện và các thành viên của Cơ quan đại diện, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng khác phải chịu thuế GTGT theo qui định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (sau đây gọi là nhà cung cấp), phải lập hoá đơn GTGT và tính thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ bán ra theo qui định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Số thuế GTGT được hoàn trả theo từng quý (quý theo năm dương lịch). Trường hợp vì lý do như chuyển trụ sở đến tỉnh, thành phố khác hoặc kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước thì việc giải quyết hoàn thuế được xác định đến thời điểm có sự thay đổi.

Trường hợp các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT thì phải điều chỉnh thành hợp đồng theo giá có thuế GTGT. Nếu không điều chỉnh kịp hoặc không thể điều chỉnh được hợp đồng thì nhà cung cấp phải có văn bản gửi cơ quan thuế địa phương, kèm theo hợp đồng và Giấy chứng nhận miễn trừ thuế GTGT do Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) cấp, để được xác nhận tiếp tục thực hiện tính thuế theo qui định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Thời gian tối đa áp dụng qui định tại Thông tư 122/2000/TT-BTC là đến ngày 31/3/2003.

Đối với hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng, nhà ở, thuê phương tiện vận chuyển đã ký trước ngày 01/10/2002 mà các Cơ quan đại diện đã thanh toán tiền trước cho một thời hạn thuê, phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng, và nhà cung cấp đã xuất hoá đơn theo giá không có thuế GTGT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại hợp đồng và hoá đơn thanh toán cho đến hết thời hạn đã thanh toán.

3. Qui định về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT:

a. Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế:

Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT lập Tờ khai đăng ký mã số thuế theo mẫu số 06-ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo Xác nhận Cơ quan đại diện thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao). Các Cơ quan đại diện gửi Tờ khai đăng ký mã số thuế đã được lập theo mẫu trên cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở Cơ quan đại diện.

Cục thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế và gửi xác nhận mã số thuế cho các Cơ quan đại diện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký mã số thuế kê khai đầy đủ, chính xác theo qui định.

Đối với các đối tượng khác thuộc Cơ quan đại diện như người đứng đầu Cơ quan đại diện, các viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự... thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo qui định tại Mục I, Thông tư này được kê danh sách khi đăng ký cấp mã số thuế của Cơ quan đại diện. Trong các trường hợp cần thiết và để thuận tiện trong việc quản lý theo dõi hoàn thuế GTGT, Cơ quan đại diện có thể đề nghị cơ quan thuế xem xét việc cấp mã số thuế phụ cho các đối tượng này.

b. Hồ sơ hoàn thuế GTGT:

Cơ quan đại diện lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của từng quý gửi cho Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao). Hồ sơ gồm có:

- Công hàm đề nghị hoàn thuế GTGT của Cơ quan đại diện.

- Tờ khai hoàn thuế GTGT theo mẫu số 01a/MTNG và 01.b/MTNG ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoai giao).

- Bản gốc (kèm theo 2 bản sao có đóng dấu của Cơ quan đại diện) các hoá đơn GTGT. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hoá đơn gốc cho Cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT.

Hoá đơn GTGT được coi là hợp lệ là các hoá đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành hoặc các hoá đơn tự in của các doanh nghiệp thuộc những ngành đặc thù (điện, nước, bưu điện, hàng không, xăng, dầu...) và những doanh nghiệp khác đã được Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chấp thuận. Trên hoá đơn phải được phản ánh đầy đủ, đúng các nội dung, chỉ tiêu qui định.

Trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, các Cơ quan đại diện lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT (Ví dụ: thời hạn gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT của quý I năm 2003 là trước ngày 11/4/2003).

Cơ quan đại diện ngoại giao khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế phải kê khai đúng thực tế và chính xác các số liệu, mẫu biểu và chịu trách nhiệm về số liệu kê khai.

4.Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

a. Vụ Lễ tân - Bộ ngoại giao:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Vụ Lễ tân có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Vụ Lễ tân đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT (theo mẫu số 01.a/MTNG hoặc 01.b/MTNG), Vụ Lễ tân chuyển hồ sơ cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết.

Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủ, Vụ Lễ tân gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho Cơ quan đại diện.

b. Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét hồ sơ và giải quyết hoàn thuế cho các đối tượng đề nghị hoàn thuế trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trường hợp, trong quá trình kiểm tra hồ sơ để thực hiện hoàn thuế, Cục thuế phải xác minh hoá đơn nên thời gian phải kéo dài quá 30 ngày thì Cục thuế phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đại diện biết về việc kéo dài thời hạn giải quyết hoàn thuế nhưng thời hạn tối đa không quá 60 ngày.

Sau khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, Cục thuế xác định số thuế GTGT được hoàn và ra Quyết định hoàn thuế GTGT theo mẫu số 02/MTNG ban hành kèm theo Thông tư này.

c. Kho bạc Nhà nước:

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi hoàn thuế GTGT cho các Cơ quan đại diện trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế.

Tiền hoàn thuế GTGT được sử dụng từ quỹ hoàn thuế GTGT.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thông tư này được thực hiện kể từ ngày ký và áp dụng giải quyết hoàn thuế GTGT đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao đối với các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từ ngày 1/10/2002.

- Các qui định tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao trên nguyên tắc bình đẳng và có đi có lại. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc tham gia có qui định về thuế GTGT khác với qui định tại Thông tư này thì thực hiện theo qui định của điều ước quốc tế đó.

- Các qui định trước đây của Bộ Tài chính về việc thực hiện miễn trừ thuế GTGT áp dụng đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, khác với qui định tại Thông tư này, không còn hiệu lực thi hành.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ THUẾ

Mẫu số: 06-ĐK-TCT

TAX CODE REGISTRATION FORM

Form No:06-ĐK-TCT

 

CƠ QUAN THUẾ GHI
FOR TAX OFFICE ONLY

Mã số

GTGT

 

 

 

1. Tên ơ quan đại diện:

Name of Mission

 

2. Trụ sở tại Việt Nam:

Address in Vietnam

Số nhà, đường phố:

Number, Street name :

Quận/huyện:
District

Tỉnh/thành phố:

Province/City

Điện thoại:

Tel:

Fax:

 

3. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc:

Bank or Treasury Accounts

Số:
Account number

Tại
Name of Bank or Treasury

 

Số:
Account number

Tại
Name of Bank or Treasury

 

 

4. Tài liệu kèm theo:

Attachments

 

Trưởng Cơ quan đại diện hoặc

Phó trưởng Cơ quan đại diện

Head or Deputy Head of Mission

Ngày....../....../......

Date..../.../....

 

Chữ ký
Signature

 

Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao xác nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

The Protocol Department - MOFA certifies that the above- mentioned Mission is entitled to VAT refund.

Hà Nội, ngày tháng năm

HaNoi, date month year

Vụ trưởng Vụ Lễ tân

Director of Protocol Department

**************************************************

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ

Khoản

 

Loại

 

Cấp

 

Chương

Mục lục ngân sách:

 

 

Ngày nhận được tờ khai:.../.../

Ngày kiểm tra tờ khai:.../..../...
Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Danh sách viên chức ngoại giao

thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

List of Diplomatic staff entitled to VAT refund

Số TT
No.

Tên
Name

Quốc tịch
Nationality

Chức danh
Position

Hộ chiếu hoặc
Chứng minh thư số
Passport or ID card No..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-------

No. 08/2003/TT-BTC

Hanoi, January 15, 2003

 

CIRCULAR

GUIDING THE REIMBURSEMENT OF VALUE ADDED TAX (VAT) FOR DIPLOMATIC MISSIONS, CONSULATES AND REPRESENTATIVE AGENCIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Pursuant to May 10, 1997 Value Added Tax Law No. 02/1997/QH9;
Pursuant to the Government’s Decree No. 76/2002/ND-CP of September 13, 2002 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of the Value Added Tax Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of July 30, 1994 detailing the implementation of the Ordinance on privileges and immunities for diplomatic missions, foreign consulates and representative agencies of international organizations in Vietnam;
The Ministry of Finance hereby guides the implementation of VAT immunities for diplomatic missions, foreign consulates and representative agencies of international organizations in Vietnam as follows:

I. SUBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION

Subjects entitled to diplomatic privileges and immunities, when purchasing VAT-liable goods and services in Vietnam stated at Point 2 below for use, shall be refunded the already paid VAT amounts inscribed in the value-added invoices.

1. Subjects entitled to diplomatic immunities:

- Diplomatic missions, foreign consulates and representative agencies of international organizations belonging to the United Nations system, which are based Vietnam, (hereinafter called representative missions for short) and the heads of these representative missions.

 - Diplomats, consuls and officials of international organizations and administrative as well as technical staff of representative missions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Goods and services eligible for VAT reimbursement:

2.1. For representative missions and the heads of representative missions:

- The services of leasing houses for use as head-offices of the representative missions or as residences of their heads.

- Daily-life electricity and water for the head-offices of the representative missions and residences of their heads.

- Information and communications services: telephone (including mobile phones), facsimile, internet… as well as the services of installing and connecting these communication equipment.

- Petrol or diesel oil for representative missions’ cars bearing diplomatic (NG) or foreign (NN) number plates: not exceeding 1,200 liters/car/quarter.

- Goods and services used for the construction, maintenance and repair of buildings being the head-offices of the representative missions or residences of their heads.

- Office equipment and facilities and other equipment and facilities for the head-offices of the representative missions and residences of their heads.

- Goods purchased within quantity limits prescribed in Joint Circular No. 04/TTLB of February 12, 1996 and Joint Circular No. 04BS/TTLB of October 20, 1996 of the Ministry of Trade, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Finance and the General Department of Customs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Goods purchased within quantity limits prescribed in Joint Circular No. 04/TTLB of February 12, 1996 and Joint Circular No. 04BS/TTLB of October 20, 1996 of the Ministry of Trade, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Finance and the General Department of Customs.

- Petrol or diesel oil used for cars bearing diplomatic (NG) number plates: not exceeding 900 liters/car/quarter.

3. Cases where properties being dwelling houses, cars and motorbikes are permitted to be transferred between representative missions and/or their staff members being subjects entitled to diplomatic privileges and immunities, shall not be liable to VAT.

Cases of transfer to other subjects shall be liable to VAT according to the Value Added Tax Law and the current guiding documents.

II. IMPLEMENTATION ORGANIZATION:

1. Vietnamese as well as foreign organizations and individuals that are licensed to conduct business in Vietnam, supply goods and/or services to subjects entitled to diplomatic privileges and immunities (hereinafter referred to as the suppliers) shall have to make value-added invoices and calculate VAT on the sold goods and/or services according to the provisions of the Value Added Tax Law and the current guiding documents.

2. The VAT amounts shall be reimbursed on a quarterly basis (quarters of the calendar year). In cases where the head-offices are relocated to other provinces or centrally-run cities or the involved persons finish their terms of office and go home, the tax reimbursement settlement shall be determined up to the time when such changes occur.

In cases where subjects entitled to diplomatic privileges and immunities have signed contracts with goods- and/or service-supplying units according to sans-VAT prices, such contracts must be adjusted according to VAT-included prices. If the suppliers fail to timely adjust or cannot adjust the contracts, they must send to the local tax offices written documents thereon, enclosed with the contracts and certificates of entitlement to VAT-immunity, granted by the Protocol Department (the Ministry for Foreign Affairs), so as to be certified for the continued calculation of tax under the provisions in the Finance Ministry’s Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29, 2000. The deadline for application of the provisions in Circular No. 122/2000/TT-BTC is March 31, 2003.

For contracts on provision of services of renting offices, dwelling houses or transport means, signed before October 1, 2002, under which the representative missions have advanced rental for a renting period, and the suppliers have issued invoices according to sans-VAT prices before the effective date of this Circular, it is unnecessary to adjust such contracts and payment invoices until the end of the paid renting period.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) The procedures of registration for the granting of tax codes:

Representative missions being subjects eligible for VAT reimbursement shall make tax code-registration declarations according to set form, enclosed with the certification of the representative missions’ entitlement to VAT reimbursement by the Protocol Department (the Ministry for Foreign Affairs). The representative missions shall send the tax code-registration declarations to the Tax Departments of the provinces or centrally-run cities where they are headquartered.

The Tax Departments shall have to grant tax codes and send the certifications thereof to the representative missions within 15 days as from the date of receiving the tax code-registration declarations, which are fully and accurately made as prescribed.

Other subjects belonging to the representative missions such as the representative missions’ heads, diplomats and consuls…, who are subjects eligible for VAT reimbursement as prescribed in Section I of this Circular, shall be included in a list made upon registration for the granting of tax codes of the representative missions. In case of necessity and in order to facilitate the management and supervision of VAT reimbursement, the representative missions may request the tax offices to consider the granting of sub-tax codes for these subjects.

b) Dossiers for VAT reimbursement:

The representative missions shall compile dossiers of application for VAT reimbursement for each quarter and send them to the Protocol Department (the Ministry for Foreign Affairs). Such a dossier shall include:

- A diplomatic note requesting VAT reimbursement for the representative missions.

- The declaration on VAT reimbursement, made according to set form, with the certification by the Protocol Department (the Ministry for Foreign Affairs).

- The originals (enclosed with two copies stamped by the representative missions) of value-added invoices. The tax offices shall return the originals to the representative missions after making the VAT reimbursement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within the first 10 days of the first month of a quarter, the representative missions shall compile dossiers of application for tax reimbursement for the preceding quarter and send them to the Protocol Department – the Ministry for Foreign Affairs for certification of VAT-reimbursement dossiers (For example, the deadline for sending dossiers of VAT reimbursement for the first quarter of 2003 is April 11, 2003).

The representative missions, when compiling the dossiers of application for tax reimbursement, shall have to declare data truthfully, accurately and strictly according to the set forms, and bear responsibility for the declared data.

4. Competence and responsibilities of the agencies settling tax reimbursement dossiers:

a) The Protocol Department - The Ministry for Foreign Affairs:

Within 15 working days after receiving complete dossiers, the Protocol Department shall have to examine the dossiers and make certifications of the subjects, lists and quantities of goods and services eligible for VAT reimbursement. After certifying the VAT-reimbursement dossiers according to set forms, the Protocol Department shall transfer the dossiers to the provincial/municipal Tax Departments for settlement.

For cases where subjects are not entitled to VAT reimbursement or the dossiers are incomplete, the Protocol Department shall return the tax-reimbursement dossiers to the representative missions.

b) The provincial/municipal Tax Departments:

The provincial/municipal Tax Departments shall have to examine the dossiers and settle the tax reimbursement for subjects requesting the tax reimbursement within 30 days after receiving complete dossiers. Where in the course of examining the dossiers for tax reimbursement, the Tax Departments have to verify invoices, therefore have to prolong such time limit beyond 30 days, they shall have to notify in writing the representative missions of the extension of the time limit for tax-reimbursement settlement, but such time limit must not exceed 60 days.

After examining the tax-reimbursement dossiers, the Tax Departments shall determine the reimbursable VAT amounts and issue tax-reimbursement decisions according to set form.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State Treasuries of the provinces and centrally-run cities shall reimburse VAT to the representative missions within 3 working days after receiving the tax-reimbursement decisions of the tax offices.

The VAT-reimbursement money shall be taken from the VAT reimbursement fund.

III. IMPLEMENTATION EFFECT:

This Circular shall take effect after its signing and apply to the settlement of VAT reimbursement for subjects entitled to diplomatic privileges and immunities, for goods and/or service purchase invoices from October 1, 2002.

- The provisions in this Circular shall apply to subjects entitled to diplomatic privileges and immunities on the principle of equality and reciprocity. In cases where the international treaties which Vietnam has signed or acceded to contain provisions on VAT different from the provisions of this Circular, the provisions of these international treaties shall apply.

All previous regulations of the Finance Ministry on the implementation of VAT immunity for subjects entitled to diplomatic privileges and immunities contrary to the provisions of this Circular are no longer effective.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 08/2003/TT-BTC of January 15, 2003, guiding the reimbursement of value added tax (VAT) for diplomatic missions, consulates and representative agencies of international organizations in Vietnam
Official number: 08/2003/TT-BTC Legislation Type: Circular
Organization: The Ministry of Finance Signer: Truong Chi Trung
Issued Date: 15/01/2003 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 08/2003/TT-BTC of January 15, 2003, guiding the reimbursement of value added tax (VAT) for diplomatic missions, consulates and representative agencies of international organizations in Vietnam

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status