THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 447/-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định s 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phquy định điều kiện công bdịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhim;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph sa đổi, bsung một sđiều của Quyết định s 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Theo đề nghị ca Bộ trưng Bộ Y tế tại Tờ trình s 525/TTr-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam

1. Tên dịch bệnh: COVID-19 (dịch viêm đưng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

2. Thời gian xảy ra dịch: từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

3. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: toàn quốc.

4. Nguyên nhân: Do chng mới ca vi rút Corona gây ra.

5. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

6. Đường lây: Lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

7. Các biện pháp phòng, chống dịch: thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhim, gồm:

a) Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chng dịch.

b) Khai báo, báo cáo dịch.

c) Tchc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

d) Tchức cách ly y tế.

đ) Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch.

e) Các biện pháp bảo vệ cá nhân.

g) Kiểm soát ra, vào vùng có dịch.

h) Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chng dịch.

i) Hợp tác quốc tế trong hoạt động chng dịch.

k) Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

8. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh:

a) Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện.

b) Bệnh viện dã chiến (khi được huy động).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh, thành phtrực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020; cùa Bộ Chính trị tại Thông báo s 172-TB/TW ngày 21 tháng 3 năm 2020; chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ th: số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; các chđạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ca vi rút corona gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết đnh số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Ủy ban Thư
ng vụ Quốc hội;
- Th
tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phtrực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Quc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nưc;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu
c Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th;
- Thành vi
ên BCĐ quc gia phòng, chng dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới ca vi rút Corona gây ra;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 447/QD-TTg

Hanoi, April 01, 2020

 

DECISION

DECLARATION OF COVID-19 EPIDEMIC

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision no. 02/2016/QD-TTg dated January 28, 2016 on conditions for declaration of epidemics and end of epidemics;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision no. 07/2020/QD-TTg dated February 26, 2020 amending Decision no. 02/2016/QD-TTg;

At the request of the Minister of Health in document no. 525/TTr-BYT dated March 31, 2020,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Declaration of COVID-19 epidemic in Vietnam

1. Name of the epidemic: COVID-19 (novel coronavirus acute respiratory disease).

2. Occurrence time: January 23, 2020 (date of first confirmed case of Covid-19 infection).

3. Affected area: Nationwide

4. Causes: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

5. Specialty: Group A infectious disease, pandemic

6. Transmission: human to human through respiratory infection.

7. Preventive measures: following the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases, including:

a) Establishment of the National Steering Committee for Epidemic Control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Organization of emergency treatment, examination and treatment.

d) Organization of quarantine.

dd) Sanitization in affected areas.

e) Implementation of personal protection measures.

g) Control of movement into and out of affected areas.

h) Mobilization and requisition of resources serving epidemic control.

i) International cooperation in epidemic control.

k) Other epidemic control measures during the outbreak.

8. Health facilities that admit, isolate, monitor and treat infected people include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Field hospitals (when mobilized).

Article 2. Implementation organization

1. Ministries, ministerial agencies, governmental agencies, the People’s Committees of provinces, health facilities, relevant organizations and individuals shall implement the directives of the Secretariat of the Communist Party in Official Dispatch No. 79-CV/TW dated January 30, 2020; Politburo’s Notice No. 172-TB/TW dated March 21, 2020; the Prime Minister’s Directive No. 05/CT-TTg dated January 28, 2020; Directive No. 06/CT-TTg dated January 31, 2020; Directive No. 15/CT-TTg dated March 27, 2020, Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020; directives of the National Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control, and relevant regulations of law.

2. The measures for infection prevention and control of Covid-19 mentioned in Clause 7 Article 1 of this Decision shall be implemented from January 28, 2020.

Article 3. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

This Decision supersedes Decision No. 173/QD-TTg dated February 01, 2020 on declaration of Covid-19 epidemic.

Article 4. Ministers, Heads of ministerial agencies and governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on Declaration of COVID-19 epidemic
Official number: 447/QD-TTg Legislation Type: Decision
Organization: The Prime Minister of Government Signer: Nguyen Xuan Phuc
Issued Date: 01/04/2020 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on Declaration of COVID-19 epidemic

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status