THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2023/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC QUY ĐỊNH THỜI GIAN Ủ BỆNH TRUNG BÌNH VÀ THỜI GIAN KHÔNG PHÁT HIỆN THÊM TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM LÀM CĂN CỨ ĐỂ CÔNG BỐ HẾT DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2016 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ DỊCH, CÔNG BỐ HẾT DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm:

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Bổ sung nhóm, thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra) tại Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2023.

2. Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX(3).vt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH THỜI GIAN Ủ BỆNH TRUNG BÌNH VÀ THỜI GIAN KHÔNG PHÁT HIỆN THÊM TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM LÀM CĂN CỨ ĐỂ CÔNG BỐ HẾT DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên bệnh truyền nhiễm

Nhóm

Thời gian ủ bệnh trung bình (ngày)

Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới (ngày)

27

Bệnh COVID-19

B

04

08

 

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 26/2023/QD-TTg

Hanoi, October 19, 2023

 

DECISION

AMENDMENT TO THE APPENDIX ON AVERAGE INCUBATION PERIOD AND OBSERVATION PERIOD AS THE BASIS FOR DECLARATION OF THE END OF EPIDEMIC OUTBREAK PROMULGATED TOGETHER WITH DECISION NO. 02/2016/QD-TTG DATED JANUARY 28, 2016 ON CRITERIA FOR DECLARING EPIDEMIC OUTBREAK AND END OF EPIDEMIC OUTBREAK

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law dated November 22, 2019 on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

At the request of the Minister of Health;

The Prime Minister promulgates a Decision on Amendment to the Appendix on average incubation period and observation period as the basis for declaration of the end of epidemic outbreak promulgated together with Decision No. 02/2016/QD-TTg dated January 28, 2016 on criteria for declaring epidemic outbreak and end of epidemic outbreak:

Article 1. Amendment to the Appendix on average incubation period and observation period as the basis for declaration of the end of epidemic outbreak promulgated together with Decision No. 02/2016/QD-TTg dated January 28, 2016

The classification, average incubation period and observation period (the period during which no new case of the infectious disease is detected) for COVID-19 (formerly known as acute respiratory infections caused by novel Coronavirus) are added to the Appendix on average incubation period and observation period as the basis for declaration of the end of epidemic outbreak, promulgated together with Decision No. 02/2016/QD-TTg dated January 28, 2016.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Decision comes into force from October 20, 2023.

2. The Prime Minister’s Decision No. 07/2020/QD-TTg dated February 26, 2020 on amendments to some Articles of the Prime Minister’s Decision No. 02/2016/QD-TTg dated January 28, 2016 on criteria for declaring epidemic outbreak and end of epidemic outbreak ceases to be effective from the effective date of this Decision.

Article 3. Implementation organization

Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People's Committees of centrally-affiliated cities and provinces, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Hong Ha

 

APPENDIX

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Name of infectious disease

Class

Incubation period (days)

Observation period (days)

27

COVID-19

B

04

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 26/2023/QD-TTg dated October 19, 2023 on Amendment to the Appendix on average incubation period and observation period as the basis for declaration of the end of epidemic outbreak promulgated together with Decision No. 02/2016/QD-TTg on criteria for declaring epidemic outbreak and end of epidemic outbreak
Official number: 26/2023/QD-TTg Legislation Type: Decision
Organization: The Prime Minister of Government Signer: Tran Hong Ha
Issued Date: 19/10/2023 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 26/2023/QD-TTg dated October 19, 2023 on Amendment to the Appendix on average incubation period and observation period as the basis for declaration of the end of epidemic outbreak promulgated together with Decision No. 02/2016/QD-TTg on criteria for declaring epidemic outbreak and end of epidemic outbreak

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status