THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2012/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

n cứ Luật Ngân sách nhà nước s01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản sử dụng tài sản nhà nước s 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bsung một số điều ca Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đi với Thông tn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014.

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 sửa đổi như sau: Kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017.

2. Điểm a Khoản 3 Điều 2 sửa đổi như sau:

Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 34% trên dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm dự toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến ti đa năm ngân sách 2017. Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chcủa đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyn thông, có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.

2. Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 55/2015/QD-TTg

Hanoi, November 9, 2015

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE PRIME MINISTER’S DECISION NO. 15/2012/QD-TTg OF MARCH 6,2012, ON PILOT APPLICATION OF A SPECIAL FINANCIAL MECHANISM TO THE VIETNAM NEWS AGENCY DURING 2012-2014

Pursuant to December 16, 2002 Law No. 0I/2002/QH11 on the State Budget;

Pursuant to June 3, 2008 Law No. 09/2008/QHI2 on Management and Use of State Assets;

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the State Budget Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 52/2009/ND-CP of June 3,2003, detailing and guiding a number of articles of the Law on Management and Use of State Assets;

Pursuant to the Government' Decree No. 16/2015/ND-CP of February 14,2015, prescribing the autonomy mechanism of public non-business units;

At the proposal of the Minister of Finance,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To amend a number of provisions of the Prime Minister’s Decision No. 15/2012/QD-TTg of March 6,2012, on pilot application of a special financial mechanism to the Vietnam News Agency during 2012-2014 as follows:

1. To amend Clause 1, Article 1 as follows: To extend the deadline of pilot application of a special financial mechanism to the Vietnam News Agency from 2015 to 2017.

2. To amend Point a, Clause 3, Article 2 as follows:

The Vietnam News Agency may calculate and determine its salary and additional income fund to be annually spent up to 34% of its estimated regular operation expenditures (including its estimated state budget allocations for annual regular operations and estimated non-business revenues).

Article 2.

1. This Decision takes effect on December 25, 2015, and applies to the budget years of 2015-2017. In the course of pilot application, if the Government or Prime Minister promulgates a new regulation on the autonomy mechanism applicable to public non-business units in the field of information and communications, such regulation will prevail.

2. The Vietnam News Agency, the Ministry of Finance and related ministries and agencies shall implement this Decision.-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 55/2015/QD-TTg dated November 9, 2015, amending a number of Articles of Decision No. 15/2012/QD-TTg on pilot application of a special financial mechanism to the Vietnam news agency during 2012-2014
Official number: 55/2015/QD-TTg Legislation Type: Decision
Organization: The Prime Minister of Government Signer: Nguyen Tan Dung
Issued Date: 09/11/2015 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 55/2015/QD-TTg dated November 9, 2015, amending a number of Articles of Decision No. 15/2012/QD-TTg on pilot application of a special financial mechanism to the Vietnam news agency during 2012-2014

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status