BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2023

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tại Nghị định quy định thời gian gia hạn như sau:

Gia hạn 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023, gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023, gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023, gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023; gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý l, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023; gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo thực hiện).
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 02/CD-TCT

Hanoi, April 14, 2023

 

OFFICIAL TELEGRAM

IMPLEMENTING DECREE NO. 12/2023/ND-CP OF THE GOVERNMENT ON EXTENSION OF PAYMENT DEADLINE OF VAT, CORPORATE INCOME TAX, PERSONAL INCOME TAX, AND LAND RENT FOR 2023

THE GENERAL DIRECTOR OF THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION to:

 

- Tax Departments of provinces and central-affiliated cities;
- Departments and entities affiliated to the General Department of Taxation.

On April 14, 2023, the Government promulgates Decree No. 12/2023/ND-CP on extension of payment deadline of VAT, corporate income tax, personal income tax, and land rents for 2023. Decree No. 12/2023/ND-CP dated April 14, 2023 comes into force from the date of signing until the end of December 31, 2023.

Decree No. 12/2023/ND-CP dated April 14, 2023 prescribes the extension of payment deadline of VAT, corporate income tax, personal income tax, and land rents to assist enterprises, the general public and promote business, production activities as follows:

Extend payment deadline by 6 months for VAT that arises during the period from March to May of 2023 and within the first Quarter of 2023, extend payment deadline by 5 months for VAT that arises during June of 2023 and within the second Quarter of 2023, extend payment deadline by 4 months for VAT that arises during July of 2023, extend by 3 months for VAT that arises during August of 2023; extend payment deadline by 3 months for corporate income tax that arises in the first and second Quarter of corporate income tax period of 2023; household businesses and individual businesses shall pay VAT and personal income tax of 2023 by the end of December 30, 2023; extend by 6 months for 50% of land rents payable in 2023.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The General Department of Taxation hereby requests Tax Departments to communicates and enable taxpayers to comply with Decree No. 12/2023/ND-CP of the Government./.

 

 

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Dang Ngoc Minh

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Telegram No. 02/CD-TCT dated April 14, 2023 on implementing Decree No. 12/2023/ND-CP of the Government on extension of payment deadline of VAT, corporate income tax, personal income tax, and land rent for 2023
Official number: 02/CD-TCT Legislation Type: Official Telegram
Organization: The General Department of Tax Signer: Dang Ngoc Minh
Issued Date: 14/04/2023 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Telegram No. 02/CD-TCT dated April 14, 2023 on implementing Decree No. 12/2023/ND-CP of the Government on extension of payment deadline of VAT, corporate income tax, personal income tax, and land rent for 2023

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status