BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3595/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA THUỘC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng và Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Lãnh đạo Bộ;
Như Điều 2;
VP Đảng uỷ, Công đoàn;
Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA THUỘC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3595/QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Các Ban, Văn phòng và Thanh tra là bộ máy giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07/09/2004 và các nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, cụ thể:

I. NHIỆM VỤ:

1. Ban Phát triển thị trường chứng khoán

1.2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK) có tổ chức;

1.2. Chủ trì xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển TTCK, các đề án về tổ chức, hoạt động của các thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức;

1.3. Tham gia xây dựng các chính sách, chế độ về thuế, phí, lệ phí, quản lý ngoại hối và các chính sách, giải pháp khác liên quan đến TTCK theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là Chủ tịch Uỷ ban);

1.4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi chung là Uỷ ban) triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán tại các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán;

1.5. Đề xuất các giải pháp phát triển TTCK, đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, công bằng và đúng pháp luật;

1.6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban xây dựng hệ thống thông tin TTCK phục vụ cho việc xây dựng chính sách phát triển và quản lý TTCK; lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của TTCK theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

1.7. Chủ trì soạn thảo các báo cáo thường niên của Uỷ ban;

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

2. Ban Quản lý phát hành chứng khoán

2.1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về phát hành và niêm yết cổ phiếu, trái phiếu ;

2.2. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn, hàng năm về phát triển hàng hoá cho thị trường;

2.3. Xây dựng và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến phát hành và niêm yết cổ phiếu, trái phiếu;

2.4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phát hành của các tổ chức phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết cổ phiếu, trái phiếu;

2.5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban theo dõi, giám sát các tổ chức phát hành và niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trong việc duy trì điều kiện niêm yết, công bố thông tin và quản trị công ty;

2.6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hồ sơ xin phép niêm yết cổ phiếu, trái phiếu, trình Chủ tịch Uỷ ban cấp, đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phát hành đối với các tổ chức đăng ký phát hành, cấp hoặc huỷ bỏ giấy phép niêm yết đối với các tổ chức niêm yết cổ phiếu, trái phiếu; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết chứng khoán;

2.7. Chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban chấp thuận các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán;

2.8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban và các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Bộ xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển và khuyến khích các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán;

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

3. Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

3.1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

3.2. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch dài hạn, hàng năm, đề án về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

3.3. Chủ trì phối hợp giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về kinh doanh, dịch vụ chứng khoán; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

3.4. Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban cấp hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, giấy phép thành lập quỹ đầu tư và phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng chỉ hành nghề đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

3.5. Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban cấp hoặc thu hồi giấy phép đặt Văn phòng đại diện các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam; giám sát hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

3.6. Phối hợp tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh và dịch vụ chứng khoán;

3.7. Phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

3.8. Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức hiệp hội chứng khoán thực hiện mục đích, tôn chỉ và Điều lệ hoạt động của hiệp hội; kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật của các hiệp hội;

3.9. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quyết định của Chủ tịch Uỷ ban;

3.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

4. Ban Hợp tác quốc tế

4.1. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn, hàng năm, chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế của Uỷ ban;

4.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban và các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tham gia các chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban và quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

4.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Uỷ ban theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

4.4. Chủ trì phối hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường chứng khoán nước ngoài, các tổ chức thuộc Uỷ ban thực hiện các chương trình, dự án trợ giúp kỹ thuật theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các chương trình, dự án theo quy định;

4.5. Chuẩn bị nội dung và tiến hành các thủ tục để Uỷ ban trực tiếp thực hiện hoặc tham gia với các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ đàm phán, ký kết các thoả thuận, ghi nhớ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; đàm phán, ký kết gia nhập các tổ chức quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

4.6. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch, kinh phí và thủ tục đối ngoại cho các đoàn của Uỷ ban tham dự các hội nghị, hội thảo, khảo sát quốc tế và chương trình của các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Uỷ ban theo quy định;

4.7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban tổ chức, quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế theo kế hoạch được duyệt và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

4.8. Thực hiện công tác phiên dịch theo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Uỷ ban; nghiên cứu, tổng hợp thông tin quốc tế về thị trường chứng khoán và công tác quản lý ngành chứng khoán phục vụ lãnh đạo Uỷ ban theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

4.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

5. Ban Tổ chức cán bộ

5.1. Xây dựng chiến lược về tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán;

5.2. Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban và các đơn vị thuộc Uỷ ban;

5.3. Quản lý, phân bổ chỉ tiêu biên chế, lao động; thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, nâng lương cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Uỷ ban theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

5.4. Thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, nghỉ hưu, thôi việc và giải quyết các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng do Uỷ ban quản lý theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

5.5. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện Uỷ ban quản lý theo phân cấp; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng theo quy định;

5.6. Xây dựng, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Uỷ ban; quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cử công chức, viên chức của Uỷ ban đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước bằng nguồn vốn ngân sách và các nguồn tài trợ khác;

5.7. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

5.8. Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

5.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

6. Ban Kế hoạch - Tài chính

Thực hiện các quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý tài chính, quản lý kinh phí hành chính, sự nghiệp, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tài sản đối với các đơn vị thuộc Uỷ ban:

6.1. Xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm, lập kế hoạch sử dụng các nguồn tài chính tập trung hàng năm của Uỷ ban và các đơn vị thuộc Uỷ ban;

6.2. Trình và phân bổ kinh phí hành chính, sự nghiệp, vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị thuộc Uỷ ban theo dự toán ngân sách và dự án được duyệt;

6.3. Tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hành chính, sự nghiệp theo quy định; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban, trình Bộ duyệt và thông báo quyết toán hàng năm kinh phí hành chính, sự nghiệp đối với các đơn vị thuộc Uỷ ban;

6.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán và việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị thuộc Uỷ ban;

6.5. Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK;

6.6. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

6.7. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị thuộc Uỷ ban;

6.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

7. Ban Pháp chế:

7.1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; làm đầu mối lấy ý kiến tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban soạn thảo;

7.2. Xây dựng và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Uỷ ban triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, dài hạn của Uỷ ban ;

7.3. Tham gia ý kiến và thẩm định về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn do các đơn vị thuộc Uỷ ban soạn thảo trước khi trình Bộ;

7.4. Phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban chuẩn bị hồ sơ về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK để Chủ tịch Uỷ ban đề nghị các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ thẩm định, trình Bộ;

7.5. Làm đầu mối giúp Chủ tịch Uỷ ban tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ hoặc các cơ quan khác ở Trung ương, địa phương gửi lấy ý kiến;

7.6. Phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban trình Bộ trưởng kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành có sự mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK;

7.7. Tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chứng khoán và TTCK, đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát; phối hợp biên tập để xuất bản các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK;

7.8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban và các đơn vị, tổ chức liên quan thuộc Bộ tổ chức, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chứng khoán và TTCK; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK;

7.9. Hướng dẫn, trả lời các tổ chức, cá nhân đối với những vấn đề liên quan đến chứng khoán và TTCK khi có yêu cầu và theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban;

7.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

8. Văn phòng:

8.1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Uỷ ban; thông báo, theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch Uỷ ban điều phối hoạt động giữa các đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

8.2. Xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, tài liệu và thông báo kết luận các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết do Lãnh đạo Uỷ ban chủ trì; phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban tổ chức hội nghị, hội thảo;

8.3. Chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc Uỷ ban xây dựng, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban;

8.4. Làm đầu mối tuyên truyền và công bố thông tin chính thức của Uỷ ban trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Uỷ ban trong việc xuất bản báo cáo thường niên, các ấn phẩm về văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chứng khoán và TTCK;

8.5. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, thư viện của Uỷ ban;

8.6. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Uỷ ban; tổ chức công tác tự vệ, bảo vệ, bảo đảm an toàn cơ quan Uỷ ban;

8.7. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp III theo quy định về quản lý Ngân sách nhà nước;

8.8. Làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Uỷ ban theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quyết định của Chủ tịch Uỷ ban;

8.9. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Uỷ ban;

8.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

9. Thanh tra:

9.1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra chứng khoán theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phân công của Chủ tịch Uỷ ban;

9.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

II. QUYỀN HẠN:

Các Ban, Văn phòng và Thanh tra được quyền:

- Yêu cầu các đơn vị thuộc Uỷ ban cung cấp các tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Ký các văn bản hướng dẫn, trả lời các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các văn bản được Chủ tịch Uỷ ban giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

1. Các Ban và Thanh tra tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên. Riêng Văn phòng làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với tổ chức phòng gồm:

- Phòng Hành chính - Quản trị

- Phòng Kế toán - Tài vụ

- Phòng Tài vụ - Đại diện Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại T.P Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Văn phòng và Đại diện Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban quy định.

2. Điều hành Ban, Văn phòng và Thanh tra là Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra. Giúp việc Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra có một số Phó Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra.

Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Uỷ ban về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu và cán bộ, công chức, lao động của đơn vị.

Các Phó Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công.

3. Biên chế của các Ban, Văn phòng và Thanh tra do Chủ tịch Uỷ ban quyết định trong tổng số biên chế của Uỷ ban.

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 3595/QD-BTC

Hanoi, November 04th, 2004

 

DECISION

ON THE DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE DEPARTMENTS, OFFICE AND INSPECTION DEPARTMENT OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP dated November 05th, 2002 on the functions, duties, powers and organizational structure of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 161/2004/QD-TTg dated September 07th, 2004 on the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;
Upon the proposal jointly made by the Chairman of the State Securities Commission and Director of Human Resources Management,

DECIDES:

Article 1. To promulgate herewith this Decision the Regulation on the duties, powers and organizational structure of the Departments, Office, and Inspection Department of the State Securities Commission.

Article 2. This Decision shall take full force and effect as from the date of its signing. All documents on the duties, powers and organizational structure of the Departments, Office, and Inspection Department of the State Securities Commission promulgated by the Chairman of the State Securities Commission are hereby revoked.

The Chairman of the State Securities Commission, Director of Human Resources Management, Director of Monetary Affairs and Director of the Office of the Ministry of Finance shall be responsible for the implementation of this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

 

REGULATION

ON THE DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE DEPARTMENTS, OFFICE, AND INSPECTION DEPARTMENT OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
(promulgated with the Finance Minister's Decision No. 3595/QD-BTC dated November 11th, 2004)

The Departments, Office, and Inspection Department are the apparatus supporting the Chairman of the State Securities Commission (SSC) and organizing the implementation of duties and powers as stipulated by the Prime Minister in his Decision No. 161/2004/QD-TTg dated September 07th, 2004 and other duties and powers as assigned by the Minister of Finance, as follows:

I. DUTIES:

1. The Securities Market Development Department:

1.1. Working by itself or collaborating with relevant departments to draft and then organize the implementation of legal documents and their guidance on securities trading on organized securities markets;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3 Taking part in drafting policies and regimes of taxes, fees, charges, and foreign exchange, and other policies and solutions towards securities markets, as assigned by the SSC's Chairman;

1.4 Collaborating with other departments of the SSC to organize the implementation, supervision and examination of the enforcement of legal regulations on the organization and management of securities trading on the Securities Trading Centers (STCs) and the Stock Exchanges;

1.5 Proposing solutions for the development of securities markets, ensuring the publicity, equitability and legality of the market operations;

1.6 Collaborating with other departments of the SSC to set up the securities market information system for the sake of mapping out polices of securities market development and management; preparing periodical and irregular reports on the operations of the securities markets at the disposal of the SSC's Chairman and request of the Minister of Finance;

1.7 Making the SSC's annual reports;

1.8 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

2. The Securities Issuance Management Department:

2.1 Working by itself or collaborating together with relevant departments to draft and then organize the implementation of legal documents and their guidance on issuance and listing of stocks and bonds;

2.2 Working by itself or collaborating with relevant departments to organize the implementation of strategies, long-term and annual plans of development of securities for the markets;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4 Working by itself or collaborating with relevant departments of the SSC to organize the supervision and examination of the compliance of legal documents on the public issuance of stocks and bonds by issuing organizations and the listing of stocks and bonds by listed organizations;

2.5 Collaborating with relevant departments of the SSC to examine and supervise organizations having their stocks and bonds issued and listed in their maintenance of listing requirements, their disclosure of information and corporate governance;

2.6 Receiving and verifying application statements for issuing stocks and bonds, applications for listing of stocks and bonds; submitting documents to the SSC's Chairman for granting, suspension or revocation of certificates of issuance registration of organizations applying for securities issuance; submitting documents to the SSC's Chairman for granting or revocation of listing licenses of organizations having their stocks and bonds listed; keeping track, gathering information and providing analysis of the operations of issuing and listed organizations;

2.7 Receiving and verifying applications of auditing organizations having satisfied all requirements for auditing securities issuing, listed and  business organizations; submitting those documents to the SSC's Chairman for approval;

2.8 Collaborating with other departments of the SSC and relevant departments and organizations of the Ministry of Finance to work out policies and solutions for development and encouragement of organizations having their securities issued to the public and listed on the STCs or the Stock Exchange;

2.9 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

3. The Securities Business Management Department:

3.1 Working by itself to draft and then organize the implementation of legal documents and their guidance on the organization and operation of securities business and service-providing organizations;

3.2 Working by itself to organize the implementation of policies, strategies, long-term and annual plans and projects on the organization and operation of securities business and service-providing organizations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4 Verifying application statements and submitting those documents to the SSC's Chairman for granting or revocation of licenses of operation of securities business and service-providing organizations, licenses of establishment of investment funds and licenses of issuance of fund certificates, certificates of securities business practice of securities business and service-providing organizations and their practitioners;

3.5 Verifying application statements and submitting those documents to the SSC's Chairman for granting or revocation of licenses of establishment of representative offices of foreign securities business and service-providing organizations in Vietnam; supervising the operations of these representative offices in compliance with applicable laws and regulations;

3.6 Collaborating with other relevant departments of the SSC to organize examinations for re-granting of certificates of securities business practice;

3.7 Collaborating with other relevant departments of the SSC to select auditing companies to provide auditing services to securities business and service-providing organizations;

3.8 Providing consultancy to the SSC's Chairman in giving guidance and assistance to securities associations in achieving their goals and mottoes and complying with their Charters; supervising the compliance of legal regulations by these associations;

3.9 Collaborating with domestic and foreign organizations in promoting the development of securities business and service-providing organizations in accordance with directives by the Ministry of Finance and decisions by the SSC's Chairman;

3.10Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

4. The International Cooperation Department:

4.1 Working by itself to build up and then organize the implementation of the SSC's strategies, long-term and annual plans and projects of international cooperation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3 Collaborating with other departments of the SSC to build up the Regulation on the SSC's international operations, providing guidance and examining the implementation of this Regulation as stipulated by the Minister of Finance;

4.4 Collaborating with international organizations, foreign securities regulators, and other departments of the SSC to implement programs and technical assistance projects as assigned and authorized by the Minister of Finance; making synthesis and reports on the implementation of these programs and projects;

4.5 Preparing the contents and completing procedures for the SSC to directly partake or collaborate with other organizations of the Ministry of Finance to discuss and sign agreements or memoranda of understanding of cooperation with foreign partners in the field of securities and securities markets; to discuss and sign documents of accession to international organizations of securities and securities markets as stipulated by the Minister of Finance;

4.6. Collaborating with other departments of the SSC to prepare the contents, programs, plans, budget and international procedures for the SSC's delegations to take part in international workshops, conferences and study tours, and the programs for international delegations to pay working visits to the SSC;

4.7 Collaborating with other departments of the SSC to organize and manage international workshops and conferences in accordance with approved plans; making reports of their results in accordance with the Minister of Finance's directives;

4.8 Conducting the interpretation work as specified in the SSC's Regulation of international operations; carrying out the study and synthesis of news of world's securities markets and regulation of the securities industry at the service of the SSC's leadership in accordance with the Minister of Finance's directives;

4.9 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

5. The Human Resources Management Department:

5.1 Working out the strategy of the organizational structure and development of the human resources in the securities industry;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3 Managing and distributing the assigned amount of the SSC's salaried staff; conducting the work of recruitment, appointment, increase of the staff's levels and their salary as authorized by the Minister of Finance;

5.4 Exercising the work of staff planning, rotation, appointment, re-appointment, dismissal, punishment, transfer, retirement, resignation, and implementing other policies and regimes towards officers, employees and contractees under the management of the SSC as authorized by the Minister of Finance;

5.5 Managing the personal files of officers and employees of the SSC as authorized by the Minister of Finance, providing guidance to other organizations of the SSC to keep the personal files and archives of their employees and contractees as stipulated by applicable laws;

5.6 Working out programs, plans and projects of staff training for the SSC’s officers and collaborating with other relevant departments to implement those programs, plans and projects; managing, keeping track of and urging the compliance of regulations on sending the SSC’s staff to domestic and foreign study courses with domestic or foreign financial sources;

5.7 Implementing the work of internal political security as assigned by the Minister of Finance;

5.8 Working by itself or collaborating with relevant parties to handle proposals, appellations or denunciations related to human resources management as stipulated by applicable laws;

5.9 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

6. The Planning - Finance Department:

Exercising the Government’s regulations and the Minister of Finance’s authorization on financial management, expenditure management, budget for capital construction and the assets of all the SSC’s organizations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2 Submitting to the SSC’s Chairman the plans of expenditure allocation and the budget for capital construction for the SSC’s departments in accordance with its approved budget and projects;

6.3 Making reports on the budget revenues and expenditures as stipulated by applicable laws and regulations; reporting to the SSC’s Chairman and submitting to the Ministry of Finance for approval, and making public all annual reports of revenues and expenditures of all the SSC’s departments;

6.4 Providing guidance and examination of the compliance of the financial and accounting regimes and other Government’s and Ministry of Finance’s regulations on purchase, management and utilization of public assets in the SSC’s departments;

6.5 Participating in the drafting, amendment and revision of legal documents on finance and accounting applied in the field of securities and securities markets;

6.6 Managing the financial sources for capital construction in accordance with applicable laws and regulations and the Ministry of Finance’s guidance;

6.7 Collaborating with other departments and organizations to organize retraining courses for the SSC’s staff working in the field of finance, accounting and capital construction investment;

6.8 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

7. The Legal Affairs Department:

7.1 Working by itself or collaborating with other departments to draft legal documents in the field of securities and securities markets; requesting central agencies and local governments to contribute their opinions towards legal documents on securities and securities markets drafted by the SSC;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3 Contributing its opinions and verification of the legality of legal documents and their guidance drafted by the SSC's departments prior to submission of these documents to the Ministry of Finance;

7.4 Collaborating with other departments of the SSC to prepare files for draft legal documents on securities and securities markets for the SSC’s Chairman to request the Ministry of Finance’s departments and organizations for verification and submission to the Minister of Finance;

7.5 Providing consultancy to the SSC’s Chairman in contributing his opinions to legal documents drafted by the Ministry of Finance’s departments and organizations and other central agencies;

7.6 Collaborating with other departments of the SSC to provide proposals to the SSC’s Chairman in order to submit those to the Minister of Finance so that the latter shall suggest other competent authorities to suspend the implementation of, or to amend or revise the legal documents promulgated by these competent authorities which have provisions contradictory, overlapping or inconsistent with the legal documents on securities and securities markets;

7.7 Going through and systematizing all legal documents on securities and securities markets, and proposing solutions to the discovered problems; collaborating with other departments to publish legal documents on securities and securities markets;

7.8 Collaborating with other departments and organizations of the SSC and those of the Ministry of Finance to organize the publication, dissemination and education of legal documents on securities and securities markets; supervising, examining and urging the compliance of legal documents on securities and securities markets; participating in proposing settlement of violations in regulations on securities and securities markets;

7.9 Providing guidance and response to organizations’ and individuals’ inquiries related to securities and securities markets upon request and at the disposal of the SSC’s Chairman;

7.10Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

8. The Office of the SSC:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2 Preparing programs, contents, and materials for interim and final meetings and conferences presided over by the SSC’s leadership, making public the results of those meetings and conferences; collaborating with other departments of the SSC to organize conferences and workshops;

8.3Working by itself or collaborating with other departments of the SSC to set up the SSC's Working Regulation, urging and supervising the compliance of  this Regulation;

8.4 Conducting the work of propaganda and dissemination of the SSC's official information on the mass media; collaborating with other departments of the SSC to publish annual reports and legal documents and their guidance on securities and securities markets;

8.5 Organizing, managing and providing guidance of the administrative, archive, health care and library work of the SSC;

8.6 Managing the infrastructure and ensuring all the means and working conditions of the SSC; conducting the self-protection and security work for the office of the SSC;

8.7 Exercising the duties of the third-level budget-receiving organization in compliance with the regulations on State's budget management;

8.8 Acting as the owner of infrastructure and technical construction projects of the SSC in accordance with the Minister of Finance's directives and the SSC's Chairman's decisions;

8.9 Acting as the standing member of the SSC's Council for Emulation and Rewards;

8.10 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1 Exercising the duties and powers of the Securities Inspection as stipulated by applicable laws and regulations, and as authorized by the Minister of Finance and the SSC's Chairman;

9.2 Accomplishing other duties assigned by the SSC's Chairman.

II. POWERS:

Each of the Departments, Office, and Inspection Department of the SSC shall have the following powers:

To request other departments to provide documents relevant to the implementation of its duties;

To sign documents which provide guidance or reply to matters within the scope of its duties and powers and other documents as authorized by the SSC's Chairman.

III. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND STAFFING:

1. The Departments and the Inspection Department shall exercise the "officer regime", while the Office of the SSC combines the "officer regime" and the "regime of having divisions in its organizational structure", which include:

The Division of Administration and Procurement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Division of Budgetary Affairs of the Representative Office in Ho Chi Minh City of the SSC's Office.

Specific duties of each division of the SSC's Office and of the Representative Office in Ho Chi Minh City of the SSC's Office shall be stipulated by the SSC's Chairman.

2. Managing each of the Departments, Office, and Inspection Department of the SSC is the Director, Director of the SSC's Office (jointly referred to as Director), or Chief Inspector. Assisting each Director shall be a number of Deputy Directors or Deputy Chief Inspectors.

The Director or the Chief Inspector shall be full responsible towards the SSC's Chairman for implementing the duties and powers of that department, and for managing the assets, archives, documents and the staff of that department.

Each Deputy Director or Deputy Chief Inspector shall be responsible towards the Director or Chief Inspector for his assigned work.

3. The number of staff for each department shall be decided by the SSC's Chairman within the total number of staff allocated to the SSC.

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 3595/QD-BTC of November 04, 2004, on the duties, powers and organizational structure of the departments, office and inspection department of the State Securities Commission
Official number: 3595/QD-BTC Legislation Type: Decision
Organization: The Ministry of Finance Signer: Nguyen Sinh Hung
Issued Date: 04/11/2004 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 3595/QD-BTC of November 04, 2004, on the duties, powers and organizational structure of the departments, office and inspection department of the State Securities Commission

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status