BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 952/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA TUYÊN NGÔN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung của các mục: “II. Cam kết của Hải quan Việt Nam” và “IV. Liên hệ, phản hồi” của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2015.

Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

TUYÊN NGÔN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG (*)

(Đã sửa đổi theo Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015)

“Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

I. Phương châm hành động:

CHUYÊN NGHIỆP - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ

II. Cam kết của Hải quan Việt Nam:

1. Cam kết chung:

Chuyên nghiệp:

- Nhiệt tình, tận tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, xử lý công việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định; văn minh lịch sự trong hoạt động và ứng xử.

Minh bạch:

- Xây dựng hệ thống thủ tục hải quan tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế;

- Tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến đóng góp, khiếu nại của khách hàng;

- Thực hiện cơ chế đảm bảo sự giám sát của khách hàng đối với hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Hiệu quả:

- Giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, giảm thiểu chi phí hành chính và thời gian thông quan.

- Đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hải quan và quản lý sự tuân thủ pháp luật hải quan một cách hiệu quả.

2. Cam kết cụ thể:

2.1. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Điều 23, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Cơ quan Hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan.

- Thời hạn hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan (đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành; Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày).

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan Hải quan.

2.2. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ miễn thuế đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan thực hiện giải quyết miễn thuế cho tổ chức, cá nhân.

2.3. Thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc:

- Tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu trả lời, giải quyết vướng mắc của khách hàng, cơ quan Hải quan phải có công văn hồi đáp.

- Trường hợp nội dung giải quyết vượt thẩm quyền:

+ Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan Hải quan phải có văn bản lấy ý kiến của cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo để khách hàng được biết.

+ Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan Hải quan phải có công văn trả lời khách hàng.

2.4. Thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

III. Mong đợi từ phía khách hàng:

- Nắm vững và tuân thủ pháp luật về hải quan;

- Khai hải quan trung thực, chính xác;

- Thực hiện nghĩa vụ thuế đúng pháp luật;

- Không thực hiện hành vi tiêu cực;

- Hợp tác tích cực với cơ quan Hải quan trong giải quyết công việc;

- Hưởng ứng các chủ trương cải cách, hiện đại hóa hải quan;

- Đóng góp ý kiến để cơ quan Hải quan nâng cao chất lượng phục vụ.

IV. Liên hệ, phản hồi:

1. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc có phản ánh về các vấn đề liên quan đến cơ quan Hải quan, khách hàng thực hiện theo các cách sau:

- Gửi email theo địa chỉ: tongcuchaiquan@customs.gov.vn;

- Gửi thư hoặc đến làm việc trực tiếp tại địa chỉ: Tổng cục Hải quan - Lô E3, khu đô thị mới Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

2. Khách hàng có thể giúp bảo vệ cộng đồng bằng việc thông báo những hoạt động buôn lậu, trốn thuế qua số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Hải quan:

- Điện thoại đường dây nóng chống gian lận thương mại: (+84) 91.321.1414; (+84) 4.39440404; (+84) 4.39440787.

- Điện thoại đường dây nóng về quản lý rủi ro: (+84) 90.224.5656; (+84) 4.39440822.

- Điện thoại hỗ trợ: (+84) 4.37824754, (+84) 4.37824755, (+84) 4.37824756, (+84) 4.37824757.

3. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách, hoạt động của Hải quan Việt Nam tại website: www.customs.gov.vn: Báo Hải quan Việt Nam (Báo Hải quan điện tử: www.baohaiquan.vn)./.

 

(*) “Khách hàng”: Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF VIET NAM CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No: 952/QD-TCHQ

Ha Noi, 03 April 2015

 

DECISION

ON THE AMENDMENTS TO CLIENT SERVICE CHARTER

DIRECTOR GENERAL OF THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

Pursuant to the Law on Customs No 54/2014/QH13 dated 23/06/2014;

Pursuant to the Law on Civil servants dated 13/11/2008;

Pursuant to the Law on Public employees dated 15/11/2010;

Pursuant to Decision No 02/2010/QD-TTg dated 15/1/2010 of the Prime Minister regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Customs under the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Personnel and Organization Department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To amend the contents of the sections: “II. Commitment of Vietnam Customs” and “IV. Contacts, feedback” of the Client Service Charter attached to the Decision No 225/QD-TCHQ dated 09/02/2011 of the Director General of the General Department of Customs to meet the requirements of reform, modernization and implementation of international integration commitments in customs area.

Article 2. The decision takes effect from 15/04/2015.

Article 3. The Director of General Department Offices the Director of the Personnel and Organization Department, the Heads of offices under the General Department of Customs are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

Recipients:
- As stated in Article 3;
- Ministry of Finance (for report);
- Leaders of Viet Nam Customs (for provide direction);
- Achieved: General Department Office, Personnel and Organization Dept (3)

DIRECTOR GENERAL
Nguyen Ngoc Tuc

 

CLIENT SERVICE CHARTER (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"Client Service Charter" expresses the commitment of Customs to society to ensure facilitation, meeting the requirements of the state management of customs with regard to international trade, investment and tourism.

I. Slogan:

PROFESSIONALISM - TRANSPARENCY - EFFICIENCY

II. Commitment of Vietnam Customs

1. General Commitment

Professionalism:

- Enthusiastic and devoted to work; professionally proficient, complying with regulated procedures and processes; courteous at work and communication.

Transparency:

- Develop customs procedures in line with international standards and practices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Apply mechanisms to ensure client supervision on customs’ performance.

Efficiency:

- Reduce the rate of physical inspection, minimize administrative cost and clearance time;

- Meet the demand of the state management of customs and compliance with laws and regulations on customs in an effective manner.

2. Specific Commitments:

2.1. The time limit for the performance of customs procedure:

To comply with the provisions stipulated in Article 23 of the Law on Customs No 54/2014/QH13 dated 23/06/2014

- Customs offices shall receive, register and examine customs dossiers right after customs declarants submit or produce such dossiers.

- The time limit for the completion of the examination of dossiers is 2 working hours at the latest after customs offices receive complete customs dossiers (for goods subject to specialized inspections, the time limit for completion of physical inspection of goods shall be counted from the time of receiving specialized inspection results; for goods in large quantities and of many types or in case the inspection is complicated, heads of customs offices that carry out customs procedures shall decide to extend the time limit for physical inspection of goods but not more than 2 days).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. The time limit for handling tax exemption dossiers:

- Within 10 working days from the date of receipt of complete, valid tax exemption application dossiers, the customs office shall grant tax exemption to organizations and individuals.

2.3. The time limit for responding, solving problems:

- Not exceed 5 working days from the date of receipt of the request of the client, Customs offices shall provide the written response.

- In case the issue is beyond the competence:

+ Within 5 working days, the Customs office the request is received must send written report to the competent unit/department, and inform clients on the case.

+ Within 3 working days from the date of receiving the opinion of the competent unit/department, the Customs office shall provide written response to the client.

2.4. The time limit for solving complaints and denunciations:

- To comply with the provisions of the Law on Complaints and denunciations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Understand and comply with laws and regulations on customs;

- Make customs declaration in an honest and accurate manner;

- Perform tax obligations in accordance with the legislation;

- Do not behave negatively;

- Actively cooperate with Customs offices in solving issues;

- Engage in customs reform and modernization initiatives;

- Provide comments/feedbacks to improve service quality of customs.

IV. Contacts, feedback:

1. In case of any complaint or feedback on customs related matters, clients have the following options:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Send postal mail or come to the address: the General Department of Customs - Lot E3, Duong Dinh Nghe street, Cau Giay District, Hanoi.

2. Clients may support to protect the society by informing smuggling, tax evasion cases via hotlines:

- Hotlines for trade fraud: (+84) 91.321.1414; (+84) 4.39440404; (+84) 4.39440787.

- Hotlines for risk management: (+84) 90.224.5656; (+84) 4.39440822.

- Supporting hotlines: (+84) 4.37824754, (+84) 4.37824755, (+84) 4.37824756, (+84) 4.37824757

3. Clients can get more information on related policies and operations of Vietnam Customs at the website: www.customs.gov.vn; Vietnam Customs Newspaper (electric newspaper at: www.baohaiquan.vn)./.

---------------------------

(*) "Clients”: Organizations, enterprises and individuals.

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 952/QD-TCHQ dated 03 April, 2015, on the amendments to client service charter
Official number: 952/QD-TCHQ Legislation Type: Decision
Organization: The General Department of Customs Signer: Nguyen Ngoc Tuc
Issued Date: 03/04/2015 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 952/QD-TCHQ dated 03 April, 2015, on the amendments to client service charter

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status