BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8019/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng đá

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số đơn vị về mã số mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12:

”1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bao gồm:

g) Đá vôi, sét vôi, đá hoa (trừ nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa trắng) không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng pooc lăng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;”

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 về đá vôi để sản xuất clanhke xi măng Poóc lăng:

"Chỉ tiêu chất lượng của đá vôi dùng để sản xuất clanhke xi măng Poóc lăng: hàm lượng CaCO3 ≥ 85% và hàm lượng MgCO3 ≤ 7%."

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2019;

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm “Trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý. ”

Tham khảo Chú giải Chi tiết HS Chương 25;

1. Mặt hàng xuất khẩu là Đá vôi, đá chứa canxi (trừ: nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa trắng), đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 thì thuộc nhóm 25.21.

2. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các tờ khai xuất khẩu và hồ sơ xuất khẩu đối với mặt hàng khai báo là đá vôi, đá chứa canxi, đá xây dựng,..., đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 nhưng chưa phân loại thuộc nhóm 25.21 nêu tại điểm 1 công văn này để thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế đúng quy định, thu đủ thuế và xử phạt theo quy định.

3. Báo cáo kết quả rà soát, thu thuế và xử phạt về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/01/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Tridant (Đ/c: Thôn Đồng An, xã Thanh Thủy, H Thanh Liêm, T. Hà Nam) (thay t/lời cv 16/2020/Cv-Tridant);
- Cty CP Đầu tư và XNK An Thông (Đ/c: số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN), (thay t/lời cv 119/CC-XNK);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF VIETNAM CUSTOMS
-----------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 8019/TCHQ-TXNK
Re: Classification of stone products

Hanoi, December 22, 2020

 

To: Provincial Customs Departments

The General Department of Customs has recently received some questions about codes of exported building stone and limestone products. The General Department of Vietnam Customs hereby provides guidelines as follows:

Pursuant to Point g Clause 1 Article 64 of the Law on Minerals No. 60/2010/QH12:

“1. Minerals used as normal building materials include:

g) Limestone, marlstone and marble (except limestone stalactites, white limestone and white marble) which fail to meet Vietnam’s standards and/or technical regulations on materials for production of portland cement, stone slabs or fine-art stones;”

Pursuant to the National Technical Regulation TCVN 6072:2013 - Limestone for portland cement clinker production:

“Quality indicators of limestone used for portland cement clinker production: content of CaCO3 ≥ 85% and content of MgCO3 ≤ 7%."

Pursuant to the Government’s Decree No. 24a/2016/ND-CP dated April 05, 2016 on management of building materials; the Circular No. 05/2018/TT-BXD dated June 29, 2018 of the Ministry of Construction providing guidance on export of minerals used in construction industry; the Circular No. 05/2019/TT-BXD dated October 10, 2019 of the Ministry of Construction providing amendments to the Appendix of the Circular No. 05/2018/TT-BXD dated June 29, 2018 of the Ministry of Construction providing guidance on export of minerals used in construction industry;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Clause 3 Article 6 of the Circular No. 14/2015/TT-BTC dated January 30, 2015 of the Ministry of Finance providing guidance on classification of goods, and analysis serving classification of goods, quality inspection and food safety inspection: “If there are different opinions about the classification of goods and  application of tax rates during the  application of the list of Vietnam’s exports and imports and specialized standards, the Ministry of Finance shall reach an agreement with the relevant supervisory Ministry on any actions to be taken.“

In reference to the Notes to Chapter 25;

1. Exports that are limestone and calcium stone (except limestone stalactites, white limestone and white marble) which meet the requirements laid down in TCVN 6072: 2013 shall be classified in heading 25.21.

2. Provincial Customs Departments are requested to review customs declarations and dossiers for export of limestone, calcium stone, building stone, etc. which meet the requirements laid down in TCVN 6072: 2013 but are not yet classified in heading 25.21 as prescribed in Point 1 herein for the purposes of classification and application of correct tax rates, collection of full taxes and imposition of penalties as prescribed.

3. Reports on review, tax collection and penalty imposition shall be submitted to the General Department of Customs by January 15, 2021.

Provincial Customs Departments are requested to comply with the instructions herein./.

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Luu Manh Tuong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 8019/TCHQ-TXNK dated December 22, 2020 on Classification of stone products
Official number: 8019/TCHQ-TXNK Legislation Type: Official Dispatch
Organization: The General Department of Customs Signer: Luu Manh Tuong
Issued Date: 22/12/2020 Effective Date: Premium
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 8019/TCHQ-TXNK dated December 22, 2020 on Classification of stone products

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status