DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên của Hội đồng thành viên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán?

Avatar

 

Hội đồng thành viên là đại diện trực tiếp được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Một số quyền và trách nhiệm chính của Hội đồng thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Theo Điều 11 Quyết định 1275/QĐ-BTC Hội đồng thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán có các quyền và trách nhiệm sau

-Tiếp nhận, chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định gây tổn thất vốn, tài sản của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (kể cả trường hợp thành viên Hội đồng thành viên không có ý kiến biểu quyết).

-Xây dựng, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch kinh doanh 05 năm; xây dựng, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm; quyết định và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch kinh doanh 05 năm và hàng năm theo thẩm quyền sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-Đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

-Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, huy động vốn, đầu tư dự án, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

-Quản lý cơ cấu tổ chức và điều hành của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

-Ban hành quy chế hoạt động và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

-Quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và phân phối lợi nhuận

-Quản lý lao động và tiền lương

-Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình,...

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Theo Điều 12 Quyết định 1275/QĐ-BTC Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu của thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

+ Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kiến thức về tài chính và thị trường tài chính;

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; Kiểm soát viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

+ Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;

+ Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên;

+ Thành viên Hội đồng thành viên không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

+ Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu;

+ Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản này, thành viên Hội đồng thành viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là một số quy định về quyền hạn, trách nhiệm; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Hội đồng thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định 1275/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 14/06/2023.

  •  71
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…