DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022

Avatar

 
Ngày 28/9/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1135/QĐ-TTg năm 2023 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022.
 
Theo đó, nội dung thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí 2022 được quy định như sau:
 
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-dau-khi-2022
 
(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí 2022
 
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật.
 
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Dầu khí 2022 thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.
 
Thời gian thực hiện: trong năm 2023 và các năm tiếp theo (nếu cần thiết).
 
(2) Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
 
Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật:
 
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Dầu khí 2022.
 
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022 (thay thế Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Dầu khí và Nghị định 33/2013/NĐ-CP ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí) theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1529/QĐ-TTg năm 2022.
 
- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: trong năm 2023 (phụ thuộc vào đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
 
- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (nếu cần thiết)
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
 
- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
 
- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động dầu khí (phụ thuộc vào kết quả rà soát).
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
 
- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung về thuế trong hoạt động dầu khí (phụ thuộc vào kết quả rà soát).
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
 
+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2024.
 
(3) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí
 
- Ở Trung ương:
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: hằng năm.
 
- Ở địa phương:
 
+ Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định.
 
+ Thời gian hoàn thành: hằng năm.
 
(4) Theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về dầu khí
 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
 
- Cơ quan phối hợp: các bộ, ngành, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 
- Thời gian thực hiện: hằng năm.
 
Xem thêm Quyết định 1135/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
  •  140
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…