DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tăng cường phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng năm 2023

Xây dựng là một quy trình thiết kế và thi công tạo nên các cơ sở hạ tầng hoặc các công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Lĩnh vực xây dựng luôn là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu vì chúng quan tâm trực tiếp đến sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cũng rất nhiều. Do đó, hằng năm luôn có những kế hoạch phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng và yêu cầu các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phải thực hiện nghiêm chỉnh.

Ngày 24/02/2023 Bộ xây dựng đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Quyết định 109/QĐ-BXD. Quan đó, cơ quan, ban ngành, cá nhân phải thực hiện các nội dung sau nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực lĩnh vực xây dựng 2023 như sau:

·       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC

·       Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với điều kiện thực tế.

·       Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

·       Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTNTC

Nghiên cứu để thể chế hóa, ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về giải quyết các vấn đề trọng yếu, cấp bách của đất nước; rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

·       Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị

·       Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị

·       Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

·       Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

·       Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

·       Kiểm soát xung đột lợi ích

·       Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

·       Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

·       Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của công chức, viên chức, người lao động về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

·       Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.

·       Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định. Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của người có chức vụ, quyền hạn.

·       Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

·       Tiếp tục thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng quy định tại Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

·       Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. Trọng tâm là công tác cán bộ; mua bán, chuyển nhượng đất đai, tài sản công; các dự án đầu tư, mua sắm từ tài sản nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

·       Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra. Tập trung rà soát các kết luận thanh tra liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng và các kết luận thanh tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

·       Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

·       Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

·       Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

·       Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo như:

(1) Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm phụ trách, quản lý (nếu có);

(2) Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng;

(3) Rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011 - 2017 và một số nhiệm vụ khác.

  •  505
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…