DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nhiều thay đổi từ 20/7/2020 công chức cần biết

vị trí việc làm đối với công chức

Ảnh minh họa

Ngày 20/7/2020, Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực nhiều điểm mới nổi bật về vị trí việc làm và biên chế công chức. Dưới đây là các thay đổi mà công chức cần  biết:

1. 03 thay đổi về “vị trí việc làm” của công chức từ 20/7/2020

Xem: TẠI ĐÂY

2. Về căn cứ xác định biên chế công chức

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

- Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

- Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo quy định hiện hành (tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức) thì căn cứ xác định biên chế công chức như sau:

+ Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương

- Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định;

- Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực;

- Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành;

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực tế tình hình quản lý biên chế công chức được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương

- Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

- Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

- Đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

- Quy định của Chính phủ về công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Về căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

- Vị trí việc làm;

- Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

- Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức:

- Danh mục vị trí việc làm;

- Tiêu chuẩn và chức danh ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định này thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định 21/2010/NĐ-CP  về quản lý biên chế công chức và Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 21/2010/NĐ-CP.

  •  3576
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…