DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mới: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu theo Nghị định 23/2024/NĐ-CP

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

(1) Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

Theo đó, Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, đồng bộ, thống nhất với pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai

Cụ thể, Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư từ bước công bố dự án, tổ chức đấu thầu đến giai đoạn ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện dự án.

Thủ tục công bố dự án được thực hiện đồng bộ với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được quy định chi tiết theo các hình thức đấu thầu, gồm: hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và hai túi hồ sơ; hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, bảo đảm việc áp dụng cho từng dự án cụ thể, như sau:

- Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

+ Công bố dự án đầu tư kinh doanh;

+ Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

+ Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu;

+ Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ:

+ Công bố dự án đầu tư kinh doanh;

+ Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn một;

+ Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn một;

+ Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn hai;

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn hai;

+ Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật Đấu thầu và điểm h khoản 4 Điều 1 của Nghị định 23/2024/NĐ-CP:

+ Công bố dự án đầu tư kinh doanh;

+ Mời quan tâm;

- Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện dự án thì thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 (đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ hoặc các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 8 Nghị định 23/2024/NĐ-CP (đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ).

(2) Quy định phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu phù hợp với từng ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh

Theo Luật Đấu thầu quy định hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được đánh giá theo phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, thông qua các tiêu chuẩn về:

- Năng lực, kinh nghiệm; 

- Phương án đầu tư kinh doanh;

- Hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Theo đó, nhà đầu tư đáp ứng điểm tối thiểu của từng tiêu chuẩn, tiêu chí và có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Nghị định quy định các tiêu chuẩn chi tiết và tiêu chí cụ thể áp dụng đối với từng ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh. 

Ngoài ra, Nghị định giao Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành tổ chức rà soát đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn đánh giá về phương án đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, tiêu chuẩn đánh giá về hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực và việc triển khai hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm phù hợp với điều kiện lựa chọn nhà đầu tư của từng ngành, lĩnh vực.

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 23/2024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 27/02/2024.

  •  426
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…