DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kê khai thu nhập của ban giám hiệu trong trường

Trong trường học thì những ai sẽ phải thực hiện kê khai hàng năm, ai kê khai bổ sung và ai phải kê khai lần đầu? Hiện trường có ban giám hiệu là 3 người (gồm 1 hiệu trưởng; 2 phó hiệu trưởng); 3 trưởng phòng, 2 phó phòng; 6 trưởng bộ môn tương đương trưởng phòng. 

Theo Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định: 

Điều 36. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.”

Tại Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 34. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

1. Cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.”

Tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 10. Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm

Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

a) Chấp hành viên;

b) Điều tra viên;

c) Kế toán viên;

d) Kiểm lâm viên;

đ) Kiểm sát viên;

e) Kiểm soát viên ngân hàng;

g) Kiểm soát viên thị trường;

h) Kiểm toán viên;

i) Kiểm tra viên của Đảng;

k) Kiểm tra viên hải quan;

l) Kiểm tra viên thuế;

m) Thanh tra viên;

n) Thẩm phán.

2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Căn cứ những quy định trên, 

- Kê khai lần đầu áp dụng đối với:

+ Người đang giữ vị trí công tác theo khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 như trên trước ngày 31/12/2019.

+ Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

- Kê khai bổ sung áp dụng đối với: người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trừ những người đã kê khai hàng năm và việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập.

- Kê khai hằng năm áp dụng đối với: 

+ Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.

+ Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ.

+ Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 thì Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

=> Như vậy, trường có ban giám hiệu 3 người (gồm hiệu trưởng; phó hiệu trưởng); 3 trưởng phòng, 2 phó phòng; 6 trưởng bộ môn tương đương trưởng phòng, những người này sẽ phải kê khai tài sản lần đầu trong vòng 10 ngày kể từ khi được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. 

Nếu trong năm có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên thì phải thực hiện kê khai bổ sung. 

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 130/2020/NĐ-CP thì phải kê khai hằng năm. Theo đó, nếu ban giám hiệu, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng bộ môn tương đương trưởng phòng có thực hiện các công việc thuộc Phụ lục III thì phải thực hiện kê khai hằng năm, trường hợp này nếu thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên thì không phải kê khai bổ sung. 

 
  •  917
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…