DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kế hoạch triển khai thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Ngày 14/9/2023 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 2686/QĐ-BVHTTDL năm 2023 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
 
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-cua-cong-dong-dan-cu
 
(1) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định 61/2023/NĐ-CP
 
* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
- Nội dung:
 
+ Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định cho công chức khối các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước có liên quan.
 
+ Tổ chức tập huấn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.
 
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.
 
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
 
- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Báo Văn hóa, Trung tâm công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.
 
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
* Địa phương.
 
- Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu giúp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức tập huấn, giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định.
 
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
(2) Triển khai thi hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP
 
* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
- Nội dung
 
+ Xây dựng các văn bản, tài liệu triển khai thực hiện Nghị định 61/2023/NĐ-CP.
 
+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trước ngày 16/8/2023.
 
+ Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm tính thống nhất.
 
+ Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.
 
+ Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 
+ Trả lời kiến nghị, phản ánh trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
 
+ Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
 
- Đơn vị chủ trì:
 
+ Vụ Pháp chế chủ trì các nội dung trên (trừ công tác khen thưởng và thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước).
 
+ Thanh tra Bộ chủ trì thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
 
+ Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì công tác khen thưởng về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
 
- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.
 
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
* Ở địa phương
 
- Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc sau:
 
+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hương ước, quy ước do UBND, Hội đồng nhân dân ban hành và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi kết quả về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế).
 
+ Rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trên địa bàn trước ngày 16/8/2023 và thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 61/2023/NĐ-CP.
 
+ Đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản về hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 61/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.
 
- Thời gian hoàn thành: trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
(3) Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
 
* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
- Nội dung:
 
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, thống kê, tổng hợp báo cáo về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 16 Nghị định 61/2023/NĐ-CP báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
+ Các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Bộ được phân công gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trước ngày 30 tháng 11 hàng năm (gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ).
 
+ Sơ kết, tổng kết về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước dự kiến năm 2028 và 2033 thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
 
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
 
- Thời gian thực hiện: trước ngày 05/12 hàng năm.
 
* Ở địa phương
 
Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu giúp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công cơ quan đầu mối để tổng hợp, thống kê, báo cáo về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 16 Nghị định 61/2023/NĐ-CP.
 
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/11 hàng năm.
 
Xem thêm Quyết định 2686/QĐ-BVHTTDL năm 2023 có hiệu lực từ ngày ban hành.
  •  310
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…