DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự thảo hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

> Cách tính lương làm thêm ban đêm theo BLLĐ 2012

Điều 23. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1, Điều 97 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo thỏa thuận với người sử dụng lao động; Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người sử dụng lao động yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc làm trong thời giờ làm việc bình thường.

b) Người lao động làm thêm giờ nêu tại điểm a khoản 1 Điều này được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật lao động, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại Điều 111, 112, 115 và Điều 116 của Bộ luật lao động, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày và hưởng lương theo tuần, theo giờ, hưởng lương theo sản phẩm mà chưa tính đến tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.

c) Đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 115 Bộ luật lao động thì tiền lương làm thêm giờ trong thời gian nêu trên được tính như làm thêm giờ của ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm theo khoản 2, Điều 97 của Bộ luật lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3, Điều 97 của Bộ luật lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Trường hợp thời điểm bắt đầu ca làm việc vào ban đêm của người sử dụng lao động được bố trí khác thời điểm bắt đầu giờ làm việc ban đêm theo quy định tại điều 105 của Bộ luật lao động, khi người lao động tại khoản 1 Điều này, làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường thì được trả lương làm thêm vào ban đêm theo quy định tại khoản 3 Điều này.

4. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 21 của Nghị định này.

Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

  •  16559
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…