DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Avatar

 

Ngày 20/3/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 02/2024/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”. Trong đó, quy định về điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Theo Điều 6 Thông tư 02/2024/TT-TTCP, điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” được quy định như sau:

- Cá nhân là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có thời gian giữ chức vụ từ đủ 04 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 02/2024/TT-TTCP:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thanh tra;

+ Cá nhân thuộc là Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra;

+ Cá nhân là Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, thành ủy thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ; Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.

- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Theo Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-TTCP, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương;

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo Mẫu 01, Mẫu 02 và Mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-TTCP;

- Bản khai thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo Mẫu 04 ban hành kèm theo và áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 02/2024/TT-TTCP;

- Bản sao các quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trình, 01 bộ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ) trước ngày 10 tháng 9 hằng năm.

Như vậy, điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 02/2024/TT-TTCP, có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

  •  112
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…