DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cục Di sản văn hóa có vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Avatar

 

Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Di sản văn hóa, một câu hỏi đặt ra là Cục Di sản văn hóa có vị trí chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Cục Di sản văn hóa có vị trí và chức năng gì?

Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 839/QÐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

- Cục Di sản văn hóa là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về di sản văn hóa trên phạm vi cả nước; quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

- Cục Di sản văn hóa có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

cuc-di-san-van-hoa

Cục Di sản văn hóa có vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

Cục Di sản văn hóa có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào đối với di tích?

Căn cứ tại khoản 6 Điêu 2 Quyết định 839/QÐ-BVHTTDL năm 2023 có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ:

+ Xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia đặc biệt;

+ Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch , điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt;

- Trình Bộ trưởng:

+ Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia;

+ Thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở các khu vực bảo vệ của di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích đối với di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; thẩm định kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phân bố trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; phê duyệt quy chế bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

+ Xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia; hủy bỏ xếp hạng di tích quốc gia khi xác định là không đủ tiêu chuẩn hoặc bị hủy hoại không có khả năng phục hồi theo quy định của pháp luật;

+ Thỏa thuận Quy hoạch khảo cổ;

+ Cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ;

+ Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và quy hoạch khảo cổ sau khi được phê duyệt;

+ Chỉ đạo lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đề nghị UNESCO xem xét đưa vào Danh mục Di sản thế giới;

- Tham gia ý kiến đối với thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt.

Cục Di sản văn hóa có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 839/QÐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

- Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng;

+ Phòng Quản lý di tích;

+ Phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu;

+ Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.

  •  147
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…