DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước cần đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện gì?

Avatar

 

Ngày 31/10/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 1348/QĐ-KTNN về ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước. Trong đó quy định tiêu chuẩn và điều kiện trở thành cộng tác viên Kiểm toán nhà nước như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với cộng tác viên là cá nhân

Theo khoản 1 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN, tiêu chuẩn và điều kiện đối với cộng tác viên là cá nhân được quy định như sau:

Tiêu chuẩn:

- Có trình độ, kỹ năng chuyên môn phù hợp với chuyên ngành và công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan;

- Có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu, quản lý tối thiểu 5 năm liên tục trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến yêu cầu của Kiểm toán nhà nước;

- Có bằng cấp, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề (được cấp của cơ quan chức năng có thẩm quyền) liên quan đến yêu cầu, nội dung công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều kiện:

- Phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN;

- Trong 3 năm trước liền kề và tại thời điểm ký hợp đồng không có sai phạm, vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước, hội nghề nghiệp xử lý; không thuộc diện liên quan đến các vụ việc đang bị điều tra, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước;

- Cộng tác viên tham gia kiểm toán không thuộc các trường hợp theo Điều 28 của Luật Kiểm toán nhà nước và không tham gia làm việc, tư vấn cho đơn vị được kiểm toán hoặc các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ (do thành kiến, mâu thuẫn lợi ích, hoặc những nhân tố khác có ảnh hưởng đến những xét đoán nghề nghiệp).

- Trường hợp cộng tác viên là cá nhân ngoài nước phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cộng tác viên không vi phạm các hợp đồng đã ký trước đây với Kiểm toán nhà nước.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với cộng tác viên là tổ chức

Theo Khoản 2 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN, tiêu chuẩn và điều kiện để tổ chức trở thành cộng tác viên Kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

Tiêu chuẩn:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với các công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu;

- Có uy tín, đủ năng lực chuyên môn thuộc các chuyên ngành phù hợp với công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu;

- Tại thời điểm ký hợp đồng có thời gian hành nghề tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực chuyên môn mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu.

Điều kiện:

- Phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN;

- Trong 3 năm trước liền kề và tại thời điểm ký hợp đồng không có sai phạm, vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước, hội nghề nghiệp xử lý; không thuộc diện liên quan đến các vụ việc đang bị điều tra, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước;

- Trong 02 năm trước liền kề và hiện tại không thực hiện các công việc liên quan đến các công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu với đơn vị được kiểm toán;

- Không sở hữu vốn hoặc có các lợi ích liên quan đến đơn vị được kiểm toán.

- Trường hợp cộng tác viên là tổ chức ngoài nước phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Không vi phạm các hợp đồng đã ký trước đây với Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, các tổ chức chỉ cử cá nhân, người lao động thuộc tổ chức mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN tham gia thực hiện nhiệm vụ cộng tác với Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, đối với cộng tác viên Kiểm toán nhà nước là cá nhân thì cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN, còn đối với cộng tác viên Kiểm toán nhà nước là tổ chức thì cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điện kiện tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 1348/QĐ-KTNN. Ngoài ra, trường hợp đặc biệt cần bổ sung, điều chỉnh các tiêu chuẩn, điều kiện so với quy định thì cần báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét quyết định.

  •  64
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…