DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ cấu tổ chức Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Avatar

 
Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.
 
1. Cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Căn cứ Điều 3 Quyết định 4066/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành: 
 
- Lãnh đạo Cục; có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
 
+ Cục trưởng có trách nhiệm: trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (các tổ chức có tư cách pháp nhân) thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định pháp luật;
 
+ Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 
- Các tổ chức tham mưu:
 
+ Văn phòng Cục (có bộ phận thường trực phía Nam);
 
+ Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;
 
+ Phòng Pháp chế, Thanh tra;
 
+ Phòng Giống vật nuôi;
 
+ Phòng Thức ăn chăn nuôi;
 
+ Phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.
 
- Các đơn vị sự nghiệp công lập:
 
+ Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định pháp luật. Trụ sở chính Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.
 
+ Các đơn vị sự nghiệp khác được thành lập trên cơ sở Đề án do Cục xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt theo quy định;
 
Cục trưởng Cục Chăn nuôi có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục theo quy định của pháp luật.
 
2. Cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt trực thuộc Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn
 
Căn cứ Điều 3 Quyết định 4179/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:
 
- Lãnh đạo Cục: có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
 
+ Cục trưởng có trách nhiệm: trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập (các tổ chức có tư cách pháp nhân) thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật;
 
+ Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 
- Các tổ chức tham mưu:
 
+ Văn phòng Cục (có bộ phận thường trực phía Nam);
 
+ Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;
 
+ Phòng Pháp chế, Thanh tra;
 
+ Phòng Cây lương thực, cây thực phẩm;
 
+ Phòng Cây công nghiệp, cây ăn quả;
 
+ Phòng Sử dụng đất nông nghiệp và Môi trường;
 
+ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng.
 
- Cục Trồng trọt là cơ quan giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng;
 
+ Cục trưởng Cục Trồng trọt có trách nhiệm bố trí bộ máy, biên chế của Cục để thực hiện nhiệm vụ thường trực về Bảo hộ giống cây trồng, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới theo Công ước UPOV 1991 mà Việt Nam đã tham gia;
 
+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy chế hoạt động của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng theo quy định.
 
- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục:
 
Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội;
 
Tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định 4179/QĐ-BNN-TCCB có con dấu, tài khoản riêng và kinh phí hoạt động theo quy định;
 
Cục trưởng Cục Trồng trọt có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại tổ chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật.
 
Như vậy, cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi được quy định tại Điều 3 Quyết định 4066/QĐ-BNN-TCCB năm 2023. Cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt được quy định tại Điều 3 Quyết định 4179/QĐ-BNN-TCCB năm 2023.
  •  135
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…