DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chuyển nhượng cổ phần sau khi chốt danh sách cổ đông dự họp


 

Tôi đang làm việc tại 1 công ty cổ phần. Công ty tôi chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty tôi cũng quy định: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Công ty tôi có 1 cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông vào ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, nhưng sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình sở hữu cho 1 cổ đông khác trong thời gian từ ngày lập xong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đến ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ. Xin hỏi trong trường hợp này thì người nào được quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị đối với số cổ phần chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng này (Người chuyển nhượng hay Người nhận chuyển nhượng).

 

  •  1088
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…