DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Căn cứ, thủ tục gia hạn thời hạn trả cổ tức trong công ty cổ phần

Theo quy định pháp luật, cổ tức phải được trả trong thời hạn nhất định, trường hợp nào doanh nghiệp được gia hạn thời hạn trả cổ tức? Thủ tục gia hạn như thế nào?

Thời hạn cổ tức phải được thanh toán

Theo khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020:

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

+ Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

+ Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

+ Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

+ Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

+ Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mà theo khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy, về nguyên tắc, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Luật doanh nghiệp 2020 không đề cập đến thủ tục gia hạn thời hạn thanh toán cổ tức. Tuy nhiên, Luật có quy định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết. Như vậy, để gia hạn thời hạn thanh toán cổ tức, công ty cổ phần có thể tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng quản trị để ra quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên, từ đó có căn cứ để lùi thời hạn thanh toán cổ tức.

Trường hợp công ty cổ phần đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết định thời hạn trả cổ tức thì có được gia hạn thời hạn trả cổ tức không?

Theo quan điểm của tác giả, trường hợp này Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định lại ngày cổ tức được thanh toán, Công ty quyết định lại ngày cổ tức được thanh toán miễn là cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty đại chúng khi quyết định lại thời gian trả cổ tức cần phải làm gì?

Theo điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC có quy định:

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

(...)

+ Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu;

(...)

Như vậy, trường hợp công ty cổ phần là công ty đại chúng có thay đổi thời gian trả cổ tức, công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thời gian trả cổ tức.

 
  •  197
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…