DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cán bộ bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách có bị xử lý kỷ luật hành chính không?

Avatar

 

Có nhiều người băn khoăn nếu cán bộ đã bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách thì có bị xử lý kỷ luật hành chính đồng thời luôn không, và những vi phạm nào sẽ bị kỷ luật ở mức độ khiển trách? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những thắc mắc trên.

Hình thức khiển trách là gì?

Khiển trách có phải là một hình thức kỷ luật

Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định:

- Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời.

- Hình thức kỷ luật:

+ Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán;

+ Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

+ Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.

Theo đó, khiển trách là một hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm kỷ luật. Điều này đồng nghĩa với việc khi cán bộ là đảng viên vi phạm kỷ luật thì sẽ bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách.

Cán bộ vi phạm gì sẽ bị xử lý kỷ luật khiển trách?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP  sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP quy định hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm:

+ Quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; 

+ Quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; 

+ Kỷ luật lao động; 

+ Nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi

+ Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; 

+ Xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

+ Né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng; 

+ Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; 

+ Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: 

+ Phòng, chống tội phạm; 

+ Phòng, chống tệ nạn xã hội; 

+ Trật tự, an toàn xã hội; 

+ Phòng, chống tham nhũng; 

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

- Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: 

+ Đầu tư, xây dựng; 

+ Đất đai, tài nguyên môi trường; 

+ Tài chính, kế toán, ngân hàng; 

+ Quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: 

+ Phòng, chống bạo lực gia đình; 

+ Dân số, hôn nhân và gia đình; 

+ Bình đẳng giới; 

+ An sinh xã hội; 

+ Quy định khác của Đảng và của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định ngoại lệ khi áp dụng biện pháp khiển trách, tức là các hành vi sau đây dù vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng nhưng không khiển trách mà sẽ kỷ luật cảnh cáo:

- Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

Như vậy, khi cán bộ có những hành vi vi phạm lần đầu và hậu quả của các hành vi đó ít nghiêm trọng, không thuộc các trường hợp phải bị cảnh cáo thì cán bộ sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cán bộ bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách có bị xử lý kỷ luật hành chính không? 

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP quy định như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật về đảng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hành chính (nếu có), trừ trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật tại Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

- Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng. 

+ Trường hợp bị xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức cao nhất thì cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cao nhất nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP

+ Nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

+ Hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý. 

+ Trường hợp còn có ý kiến khác nhau về việc xác định hình thức kỷ luật hành chính tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật về đảng cao nhất thì cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật để tham mưu; 

+ Tham khảo ý kiến bằng văn bản của tổ chức Đảng ra quyết định xử lý kỷ luật đảng viên trước khi quyết định.

+ Trường hợp có thay đổi về hình thức xử lý kỷ luật về đảng thì phải thay đổi hình thức xử lý kỷ luật hành chính tương xứng. 

Thời gian đã thi hành quyết định xử lý kỷ luật cũ được trừ vào thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật mới (nếu còn). 

+ Trường hợp cấp có thẩm quyền của Đảng quyết định xóa bỏ quyết định xử lý kỷ luật về đảng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính.

Như vậy, khi cán bộ đã bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách thì vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính. Đồng thời, mức xử lý kỷ luật hành chính phải tương đương với mức khiển trách. Nếu cán bộ được xoá bỏ quyết định xử lý kỷ luật khiển trách thì cũng phải được huỷ bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính.

  •  941
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…