DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng

Quy chế làm việc của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành áp dụng đối với các thành viên Ban Thư ký, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia triển khai thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
 
1. Nguyên tắc làm việc của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
 
Căn cứ Điều 3 Quyết định 3028/QĐ-BTNMT năm 2023 về Quy chế làm việc của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:
 
- Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 
- Ban Thư ký chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
 
- Ban Thư ký làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban; Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Thư ký; Phó Trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các thành viên Ban Thư ký chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện JETP.
 
- Trưởng ban chủ trì các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Thư ký.
 
- Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Thư ký, trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng ban và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của thành viên Ban Thư ký.
 
- Ban Thư ký phân công các thành viên chịu trách nhiệm đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ thực hiện JETP; phối hợp với Nhóm các đối tác quốc tế, đối tác phát triển, các định chế tài chính quốc tế để thúc đẩy triển khai các nội dung Tuyên bố JETP.
 
2. Chế độ làm việc, thông tin và báo cáo của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
 
Căn cứ Điều 4 Quyết định 3028/QĐ-BTNMT năm 2023 về Quy chế làm việc của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:
 
- Cuộc họp định kỳ: Ban Thư ký họp định kỳ hằng quý. Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký; cho ý kiến chỉ đạo về đề xuất của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, Nhóm các đối tác quốc tế và Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0, các đối tác phát triển và doanh nghiệp; đề ra nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo; báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Thư ký.
 
- Cuộc họp đột xuất: Ban Thư ký có thể họp đột xuất khi cần thiết theo chỉ đạo của Trưởng ban để chỉ đạo giải quyết các vấn đề của Ban Thư ký, giải quyết những vấn đề mới, phát sinh theo đề xuất của Cơ quan thường trực Ban Thư ký, các Tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP, Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
 
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, Cơ quan thường trực Ban Thư ký có thể đề xuất mời Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nhóm các đối tác quốc tế; Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0; các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu có liên quan tham dự cuộc họp Ban Thư ký.
 
- Trường hợp không tổ chức được cuộc họp Ban Thư ký thì Cơ quan thường trực có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban Thư ký đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Ban Thư ký và tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.
 
- Các thành viên Ban Thư ký có trách nhiệm định kỳ hằng tháng báo cáo Trưởng ban tình hình triển khai nhiệm vụ được phân công hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của các Nhóm công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP và của các thành viên Ban Thư ký được gửi tới Trưởng ban, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực để theo dõi, tổng hợp chung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban.
 
- Các nhóm công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP định kỳ hằng tháng có báo cáo Trưởng ban Thư ký về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Như vậy, nguyên tắc làm việc, chế độ làm việc, thông tin và báo cáo của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 3028/QĐ-BTNMT năm 2023.
  •  50
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…