DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

Ngày 31/8/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2023 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.
 
Theo đó, Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 được thực hiện cụ thể như sau:
 
ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-nam-2023
 
Tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 
- Xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
 
Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương, các doanh nghiệp và người tiêu dùng tại địa phương.
 
+ Cơ quan chủ trì: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương.
 
+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.
 
- Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân các cấp.
 
- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan truyền thông, báo chí; các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương.
 
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
Tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương
 
Các bộ, ngành, UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực mình quản lý tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.
 
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do bộ, ngành, địa phương mình đã ban hành, thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan.
 
Bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của HĐND, UBND các cấp với các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.
 
- Nội dung tập trung rà soát, xây dựng:
 
+ Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
+ Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 hoặc các văn bản có căn cứ pháp lý của Luật này để triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các bộ, ngành, địa phương nhưng thời gian áp dụng vẫn còn hiệu lực sau ngày 01/7/2024.
 
+ Rà soát, tổng kết việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
- Ở Trung ương:
 
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát).
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
+ Thời gian hoàn thành: Báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ Công Thương tổng hợp trong tháng 10 năm 2023.
 
- Ở địa phương:
 
+ Cơ quan chủ trì: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát).
 
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
+ Thời gian hoàn thành: Báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ Công Thương tổng hợp trong tháng 10 năm 2023.
 
-Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
 
Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2023.
 
Ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 
(1) Xây dựng các Nghị định của Chính phủ:
 
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
+ Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Công Thương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 
+ Thời gian trình Chính phủ: Tháng 12 năm 2023.
 
- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 17/2022/NĐ-CP.
 
+ Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Công Thương.
 
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 
+ Thời gian trình Chính phủ: Tháng 5 năm 2024.
 
(2) Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
 
- Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (căn cứ khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).
 
- Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Công Thương.
 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 
- Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Tháng 4 năm 202
 
Xem thêm Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày 31/8/2023.
  •  234
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…