DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

07 trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Ngày 05/7/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-KTNN ban hành Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Theo đó, quy định hình thức khiếu nại, thời hiệu và các trường hợp không được thụ lý giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Theo Quy định khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước là việc đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thực hiện thủ tục do pháp luật quy định đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét lại hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán và xem xét lại đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là kết quả kiểm toán) khi có căn cứ cho rằng hành vi và kết quả đó là trái pháp luật gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

(1) Hình thức khiếu nại

Việc khiếu nại được quy định tại Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 10/2023/QĐ-KTNN

Theo đó, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại gửi Tổng Kiểm toán nhà nước, kèm theo thông tin, chứng cứ bổ sung (nếu có) chứng minh cho khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật.

Trong đó, đơn khiếu nại phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại;

- Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

- Tên, ngày, tháng, năm của văn bản bị khiếu nại; tên, số hiệu thẻ Kiểm toán viên của thành viên Đoàn kiểm toán (nếu có), tên Đoàn kiểm toán bị khiếu nại;

- Nội dung khiếu nại;

- Lý do khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại;

- Chữ ký, con dấu (nếu có) của người khiếu nại;

- Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo (nếu có).

Xem và tải Mẫu thông báo giải quyết khiếu nại

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/10/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001.docx

(2) Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 69 của Luật Kiểm toán nhà nước về việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước (được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Theo đó, thời hiệu khiếu nại được quy định là 30 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước hoặc kể từ ngày biết được hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán khiếu nại về nghĩa vụ thuế trong thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì thời hiệu khiếu nại là 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.

(3) Rút khiếu nại

Về quy định rút khiếu nại được thực hiện như sau:

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký, con dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp; đơn xin rút khiếu nại phải được gửi đến Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn xin rút khiếu nại, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tham mưu, trình Tổng Kiểm toán nhà nước và thừa lệnh Tổng Kiểm toán nhà nước ký văn bản thông báo về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại gửi cho người khiếu nại.

(4) 07 trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không thụ lý giải quyết:

- Kết quả kiểm toán, hành vi kiểm toán và quyết định xử phạt không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

- Người khiếu nại không cung cấp thông tin, chứng cứ (nếu có) chứng minh cho khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp;

- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

- Khiếu nại không bằng hình thức đơn khiếu nại theo quy định tại Điều 5 Quy định này. Đơn khiếu nại không có chữ ký, con dấu (nếu có) của người khiếu nại;

- Khiếu nại về kết quả kiểm toán, quyết định xử phạt không phải do Kiểm toán nhà nước phát hành hoặc khiếu nại về hành vi không thuộc nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật;

- Thời hiệu khiếu nại kiểm toán đã hết theo quy định mà không có lý do chính đáng;

- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc người khiếu nại rút đơn khiếu nại.

Xem và tải Mẫu thông báo không quyết quyết khiếu nại

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/10/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%202.docx

Xem chi tiết tại Quyết định 10/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 05/7/2023 và thay thế Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN.

  •  177
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…