an le

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Căn cứ Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh đặt cược

Điều kiện kinh doanh đặt cược

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

Điều kiện kinh doanh casino

Điều kiện kinh doanh casino

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Căn cứ Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

Điều kiện kinh doanh xổ số

Điều kiện kinh doanh xổ số

Căn cứ Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số (Có hiệu lực từ ngày 30/03/2007) và Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số (Có hiệu lực từ ngày 01/12/2012).

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

Căn cứ Luật Hải quan 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Căn cứ Luật quản lý thuế 2006 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2007).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Luật kế toán 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Điều kiện hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Điều kiện hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Căn cứ Luật trọng tài thương mại 2010 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2011).

Hành nghề bán đấu giá tài sản

Hành nghề bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016 (Có hiệu lực ngày 01/07/2017).

Điều kiện hành nghề công chứng

Điều kiện hành nghề công chứng

Căn cứ Luật Công chứng 2014 (Có hiệu lực ngày 01/01/2015) và Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng (Có hiệu lực ngày 01/05/2015).

Điều kiện hành nghề luật sư

Điều kiện hành nghề luật sư

Căn cứ Luật Luật sư 2006 (Có hiệu lực ngày 01/01/2007) và Luật Luật sư sửa đổi 2012 (Có hiệu lực ngày 01/07/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Điều kiện kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Căn cứ Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2015).

Điều kiện nhập khẩu phế liệu

Điều kiện nhập khẩu phế liệu

Căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015) và Luật bảo vệ môi trường 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Căn cứ Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015).

Điều kiện khai thác khoáng sản

Điều kiện khai thác khoáng sản

Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản (Có hiệu lực từ ngày 15/01/2017).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Căn cứ Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước (Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014) và Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

Căn cứ Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm định thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản

Căn cứ Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm định thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện kinh doanh vàng

Điều kiện kinh doanh vàng

Căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (có hiệu lực từ ngày 25/5/2012).

Điều kiện kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Điều kiện kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Căn cứ Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (Có hiệu lực từ ngày 10/08/2010) và Nghị định 108/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (Có hiệu lực từ ngày 15/01/2012).

Điều kiện kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Điều kiện kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Căn cứ Nghị định 32/2006/NĐ-CP về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Có hiệu lực từ ngày 20/04/2006).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Căn cứ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006).

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006).

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Căn cứ Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ ngày 26/3/2013) và Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006) và Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/12/2011).

Điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

Điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

Căn cứ Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (có hiệu lực từ ngày 03/09/2006) và Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/12/2011).

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011).

Điều kiện hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Điều kiện hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011); Nghị định 10/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 141/2006/NĐ-CP về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng (có hiệu lực từ ngày 15/3/2011) và Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (có hiệu lực từ ngày 25/6/2014).

Điều kiện hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

Điều kiện hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011); Nghị định 10/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 141/2006/NĐ-CP về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng (có hiệu lực từ ngày 15/3/2011)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Căn cứ Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ ngày 15/7/2013).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2007) và Nghị định 126/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 29/08/2007).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện

Căn cứ Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 23/12/2003) và Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 02/12/2011).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm

Căn cứ Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 15/7/2014).

Điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 14/10/2016).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

Luật chuyển giao công nghệ 2006 (có hiệu lực ngày 01/07/2007) và Nghị định 133/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ (có hiệu lực ngày 02/02/2009).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử 2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (bao gồm: giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (bao gồm: giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng)

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006), Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010), Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 20/02/2011).

Điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar