Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 29/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5107/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2017.

 • Quyết định 2540/QĐ-TTg về điều kiện, thủ tục, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được ban hành ngày 30/12/2016.

 • Ngày 30/12/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 5719/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2017.

 • Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

 • Thông tư 299/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu và thuốc lá được ban hành ngày 15/11/2016.

 • Nghị định 168/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 27/12/2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng và Công ty TNHH một thành viên Nhà nước.

 • Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

 • Ngày 29/12/2016, Bộ Công thương ban hành Quyết định 5106/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2017.

 • Ngày 28/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5271/BHXH-DVT hướng dẫn về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016.

 • Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được ban hành ngày 27/12/2016.

 • Ngày 09/01/2017, Quyết định 36/QĐ-BHXH về chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP được ban hành.

 • Ngày 09/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 397/TCT-TNCN về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hànhh Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 • Ngày 10/02/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017