Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Nghị định 168/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 27/12/2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng và Công ty TNHH một thành viên Nhà nước.

 • Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

 • Ngày 29/12/2016, Bộ Công thương ban hành Quyết định 5106/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2017.

 • Ngày 28/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5271/BHXH-DVT hướng dẫn về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016.

 • Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được ban hành ngày 27/12/2016.

 • Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

 • Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

 • Ngày 21/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5936/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ.

 • Ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy.

 • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

 • Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

 • Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 • Từ 15/2/2017, việc gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử thực hiện theo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

 • Thông tư 242/2016/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại tổ chức KDCK, NHTM tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam được ban hành ngày 11/11/2016.

 • Ngày 31/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.