Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Quyết định 46/QĐ-VKSTC về Quy tắc ửng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên toà, phiên họp của Toà án được ban hành ngày 20/02/2017.

 • Ngày 01/3/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 625/BHXH-CSXH về tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non.

 • Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2017.

 • Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành ngày 24/02/2017.

 • Công văn 2676/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản từ NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 28/02/2017.

 • Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 • Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

 • Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

 • Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ kèm theo Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH.

 • Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định về kinh phí NSNN cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

 • Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/3/2017.

 • Từ ngày 01/5/2017, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2017/TT-BGDDT.

 • Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.