Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 • Ngày 25/01/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 49/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất.

 • Ngày 23/01/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định về Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

 • Từ ngày 31/03/2017, kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP .

 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

 • Ngày 25/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 87/QĐ-UBCK về Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

 • Ngày 25/01/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

 • Ngày 09/01/2017, Quyết định 36/QĐ-BHXH về chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP được ban hành.

 • Ngày 09/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 397/TCT-TNCN về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hànhh Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 • Ngày 10/02/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017