Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Từ 01/4/2017, mức phụ cấp chức vụ của Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải thực hiện theo Thông tư 01/2017/TT-BNV.

 • Từ ngày 15/3/2017, Thông tư 39/2016/TT-NHNN thay thế Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng sẽ có hiệu lực.

 • Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội có hiệu lực từ ngày 19/3/2017.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

 • Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/02/2017 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

 • Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí ban hành ngày 08/02/2017.

 • Ngày 07/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017.

 • Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

 • Ngày 06/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia 2017, định hướng đến 2020.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31/2016/TT-BXD về quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

 • Ngày 09/01/2017, Quyết định 36/QĐ-BHXH về chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP được ban hành.

 • Ngày 09/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 397/TCT-TNCN về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hànhh Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 • Ngày 10/02/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017