Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng được ban hành ngày 02/3/2017.

 • Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH về quy trình xây dựng, ban hành chương trình; biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng có hiệu lực từ 14/4/2017.

 • Ngày 23/02/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 40/2017/TT-BQP Công bố Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

 • Ngày 08/3/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

 • Ngày 02/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 • Ngày 27/02/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

 • Ngày 16/01/2017, Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn việc phân bổ dần vào chi phí phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ trừ giá bán khoản nợ được TCTD bán cho VAMC được ban hành.

 • Ngày 05/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 • Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được ban hành ngày 24/1/2017.

 • Ngày 01/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 595/QĐ-TCHQ về quy chế hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan.

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định về kinh phí NSNN cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

 • Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/3/2017.

 • Từ ngày 01/5/2017, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2017/TT-BGDDT.

 • Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.