DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Tạp chí Giáo dục

Quy định pháp luật về vị trí, chức năng của Tạp chí Giáo dục? Tạp chí Giáo dục có nguyên tắc hoạt động như thế nào? Tổng Biên tập và Phó tổng biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Cơ cấu tổ chức của Tạp Chí Giáo dục được quy định như thế nào?
 
1. Vị trí và chức năng, nguyên tắc hoạt động của Tạp chí Giáo dục
 
Căn cứ Điều 1 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
 
- Tạp chí Giáo dục (sau đây viết tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng thương mại, có trụ sở chính tại Hà Nội.
 
- Tạp chí có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và đăng tải thông tin khoa học kỹ thuật, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý trong các lĩnh vực: Khoa học giáo dục, tâm lí học, khoa học liên ngành (thuộc lĩnh vực khoa học xã hội) và các mô hình giáo dục tiên tiến ở trong nước và nước ngoài.
 
Căn cứ Điều 2 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định về nguyên tắc hoạt động:
 
Tạp chí hoạt động theo Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan; chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
 
2. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giáo dục
 
Căn cứ Điều 6 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức:
 
- Tạp chí có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng biên tập theo quy định của pháp luật.
 
- Tạp chí có 03 ban:
 
+ Ban Biên tập (phụ trách công tác biên tập và truyền thông);
 
+ Ban Thư kí (phụ trách công tác xuất bản và tổ chức cán bộ);
 
+ Ban Trị sự (phụ trách công tác tài chính, kinh doanh, hành chính, cơ sở vật chất).
 
- Đơn vị sự nghiệp công lập: Xưởng In.
 
- Hội đồng biên tập và Hội đồng cố vấn khoa học
 
- Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của Tạp chí do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế theo quy định của pháp luật.
 
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Biên tập
 
Căn cứ Điều 4 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
 
- Tổng Biên tập là người đứng đầu Tạp chí, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.
 
- Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tạp chí trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
 
- Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Tạp chí; quyết định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cộng tác viên người lao động theo quy định của pháp luật.
 
- Ban hành Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
 
- Ủy nhiệm cho 01 Phó Tổng Biên tập thay mặt quản lý Tạp chí khi Tổng Biên tập đi vắng.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
 
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Biên tập
 
- Phó Tổng Biên tập là người giúp Tổng Biên tập điều hành các lĩnh vực công tác của Tạp chí do Tổng Biên tập phân công; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 
- Được Tổng Biên tập ủy nhiệm thay mặt quản lý Tạp chí khi Tổng Biên tập đi vắng.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Biên tập giao.
 
Như vậy, Tạp chí Giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạp chí Giáo dục có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023. Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023.
  •  169
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…