DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tranh chấp hợp đồng mua bán quyền mua cổ phần

Avatar

 

Tôi được giải quyết được mua một số cổ phần tại 02 cty do công ty tôi định thành lập. Việc thành lập 02 công ty mới về thủc tục pháp lý đã hoàn thành, các cổ đông góp vốn đã góp 20% trị giá cổ phần được sở hữu. Do không có khả năng góp tiếp vốn, tôi đã chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần của tôi cho người khác. Hợp đồng đã ký kết và các bên đã đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã ghi trong hợp đồng (hợp đồng đã thực hiện đến nay trên 01 năm). Trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động, một trong 02 công ty (nơi tôi có quyền mua số cổ phần theo thông báo của HĐQT) có sự thay đổi về cổ đông tham gia thành lập công ty, và thay đổi tên công ty, nhưng lĩnh vực kinh doanh không thay đổi. Dựa vào nguyên nhân trên, bên ký hợp đồng mua quyền mua cổ phần của tôi yêu cầu tôi phải hoàn trả lại tiền của công ty thay đổi này.
Trường hợp này tôi có phải trả lại tiền không,giá tôi bán lúc trước theo giá trị trường trên thị trường OTC, giá cao.Nay giá đã giảm rất nhiều,nay bên mua đòi chấm dứt không mua bán, thì tôi trả theo giá nào, thiệt hại về chênh lệch giá ai phải bồi thường. Xin quý thành viên và các luật sư giải đáp và có tư vấn dùm, tôi xin gửi kèm hợp đồng mua bán như sau:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

---------

 

HÔÏP ÑOÀNG CHUYEÅN NHÖÔÏNG

QUYEÀN MUA COÅ PHAÀN

 

            Hoâm nay, ngaøy ……. thaùng ……. naêm  200…, chuùng toâi goàm:

 

* Beân baùn ( beân A ): ………………………………………………………………………………………………..

 - Soá CMND : ………………………………………………Do CA : ………………………………….caáp ngaøy: …………………………..

 - Ñòa chæ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 - Ñieän thoaïi soá: ……………………………………………………….

 

* Beân mua ( beân B ): ……………………………………………………………………………………………

 - Soá CMND : ………………………………………………Do CA : ………………………………….caáp ngaøy: …………………………..

 - Ñòa chæ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 - Ñieän thoaïi soá: ……………………………………………………….

           

            Chuùng toâi cuøng tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng quyeàn mua coå phaàn nhö sau :

 

Ñieàu 1: Beân A ñoàng yù chuyeån nhöôïng cho beân B 10.000 coå phaàn cuûa Coâng ty CP Vaän Taûi Nam Vieät vaø 5.000 coå phaàn cuûa Coâng ty CP Vaän Taûi MeâKoâng. Meänh giaù goác moãi coå phaàn laø: 10.000 ñoàng.

 

Ñieàu 2: Giaù chuyeån nhöôïng vaø hình thöùc thanh toaùn

- Giaù chuyeån nhöôïng quyeàn mua soá  coå phaàn treân laø: 150.000.000 ñoàng ( moät traêm naêm möôi trieäu ñoàng ).

- Beân B thanh toaùn cho beân A moät laàn baèng tieàn maët.

 

Ñieàu 3: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân.

-         Beân A coù quyeàn vaø nghóa vuï nhö sau:

+ Cung caáp cho beân B caùc chöùng töø chöùng minh quyeàn ñöôïc mua soá coå phaàn neâu treân.

+ Thoâng baùo cho beân B bieát thôøi gian vaø soá tieàn noäp tieáp theo, theo meänh giaù mua khi Coâng ty thoâng baùo.

+ Laøm thuû tuïc chuyeån teân soá coå phaàn treân sang beân B

+ Coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng, neáu beân B khoâng tieáp tuïc noäp tieàn theo tieán ñoä Coâng ty thoâng baùo, vaø vi phaïm caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong hôïp ñoàng.

-         Beân B coù quyeàn vaø nghóa vuï nhö sau:

+ Thanh toaùn cho beân A soá tieàn chuyeån nhöôïng theo ñieàu 2 cuûa hôïp ñoàng naøy

+ Noäp tieáp tieàn mua coøn laïi soá coå phieáu neâu treân khi Coâng ty thoâng baùo

+ Coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng neáu beân A vi phaïm caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong hôïp ñoàng.

 

Ñieàu 4 : Ñieàu khoaûn chung

            Sau khi beân A chuyeån nhöôïng quyeàn mua soá coå phaàn treân cho beân B, beân B coù  toaøn quyeàn quyeát ñònh treân soá coå phaàn ñaõ mua, beân A khoâng coù baát kyø thaéc maéc hay khieáu kieän naøo ñeán quyeàn lôïi cuaû soá coå phaàn neâu treân.

            Chuùng toâi cam keát thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng ñaõ neâu, neáu beân naøo vi phaïm seõ chòu moïi phí toån gaây ra ñoái vôùi phía beân kia.

            Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù ñoïc laïi hai beân cuøng nghe vaø thoáng nhaát kyù teân, moãi beân giöõ 01 baûn coù giaù trò phaùp lyù nhö nhau.

 

BEÂN BAÙN ( BEÂN A )                                       BEÂN MUA ( BEÂN B )

  •  9831
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…