DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có ở Công ty nào?

Kính gửi cộng đồng Dân Luật!

Mình đang có một vướng mắc pháp lý khá lớn và cần được hỗ trợ tư vấn, cũng như xin ý kiến trao đổi của mọi người. Cụ thể vấn đề là như sau:

Tại Điều 276 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định:

"Điều 276. Thành phần Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

3. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau:

a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên."

Mình đang có vướng mắc là quy định "Công ty niêm yết" tại khoản 4 nêu trên là tất cả các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (bất kể mô hình tổ chức quản lý hoạt động) phải có thành viên độc lập HĐQT hay chỉ là Công ty niêm yết có mô hình tổ chức quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 mới phải có thành viên độc lập HĐQT?

Theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì chỉ có công ty tổ chức quản lý theo điểm b khoản 1 mới phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị + Ủy ban kiểm toán còn đối với công ty tổ chức quản lý theo điểm a khoản 1 đã có Ban Kiểm soát (nên không có TV độc lập HĐQT + Ủy ban kiểm toán).

Luật Doanh nghiệp cho phép luật về chứng khoán có quy định khác, tuy nhiên Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy dịnh tại khoản 4 Điều 276 như trên là chưa thực sự rõ ràng gây khó hiểu, khó áp dụng cho các công ty niêm yết có tổ chức quản lý theo mô hình điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

Mong nhận được phản hồi từ cộng đồng Dân Luật!

Trân trọng!

  •  2218
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…