DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Rút kinh nghiệm VALĐ "V/v tuyên bố quyết định cho nghỉ việc trái pháp luật và yêu cầu bồi thường"

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 15/10/2017 Công ty Bảo hiểm A Việt Nam (sau đây viết tắt là CônG ty Bảo hiểm) ký Hợp đồng lao động nhận ông Tùng vào làm việc cho Công ty thời hạn 01 năm; Hết 01 năm Công ty không ký lại Hợp đồng lao động mới, đồng thời thông báo cho ông Tùng biết Hợp đồng lao động giữa hai bên trở thành Họp đồng lao động không xác định thời hạn. Ông Tùng làm việc tại Phòng Truyền thông tích hợp, thuộc khối Truyền thông và Đối ngoại của Công ty Bảo hiểm, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty Bảo hiểm tại tỉnh Đ.
 
Ngày 16/3/2018 Công ty Bảo hiểm tổ chức họp, thông báo giải thể Phòng Truyền thông tích hợp và giao Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 15/3/2018 về việc ‘cho người lao động nghỉ việc hưởng nguyên lương” từ ngày 16/3/2018 đến ngày 23/4/2018 đối với ông Tùng (gọi tắt là Quyết định số 270583), đồng thời giao Quyêt định không ghi số, đề ngày 16/3/2018 miễn chức vụ Trường Vân phòng đại diện tại tỉnh Đ của ông Tùng. Ngày 11/5/2018, ông Tùng khởi kiện: Yêu cầu Tòa án tuyên bố Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 15/3/2018 của Công ty Bảo hiểm cho ông Tùng nghỉ việc là trái pháp luật; Yêu cầu hủy bỏ Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện đối với ông Tùng; Yêu cầu xin lồi công khai và yêu cầu đền bù thiệt hại số tiền hơn 4 tỷ đồng.
 
khoi-kien-don-phuong-cham-dut-hdld
 

Ngày 03/8/2018, ông Tùng nhận được Quyết định số 270583 ban hành ngày 25/4/2018 với nội dung: Chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với ông Tùng nên ngày 08/11/2018, ông Tùng có Đơn xin thay đổi nội dung khởi kiện, yêu cầu Tòa án tuyên bố Công ty bảo hiểm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vói ông Tùng là trái pháp luật, yêu cầu hủy bỏ Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện của Tùng, buộc Công ty Bào hiểm phải nhân ông Tùng trở lại làm việc và yêu câu bồi thường thiệt hại 3.023.022.900 đồng.

II. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN
 
,- Tại Bản áo lao động sơ thẩm số 02/2020/LĐ-ST ngày 11/5/2020 Tòa án nhàn dân thảnh phố B tinh Đ quyết định: “Chấp nhận một phản vêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Thanh Tùng:
 
1. Hủy Quyết định 270583/GXN/Pru ngày 15/03/2018 của Công ty Bảo hiểm đối với Ông Đoàn Thanh Tùng. Buộc Công ty Bảo hiểm phải bồi thường cho ông Đoàn Thanh Tùng, tồng số tiền là: 288.476.000 đồng gồm: Tiền lương = 73.155.000 đồng; Tiền trợ cấp thôi việc = 108.364.000 đồng; Tiền trợ cấp
mất việc làm = 39.405.000 đồng; Tiền bồi thường 02 tháng tiên lương và phụ cấp lương = 67.552.000 đồng.
 
Khấu trừ số tìền 104.824.230 đồng mà bị đơn đã thanh toán cho nguyên đơn qua tài khoản, bị đơn còn phải thanh toán cho nguyên đơn 183.652.000 đồng.
 
Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với số tiên 2.734.546.900 đồng
 
2. Bản án lao động phúc thẩm số 09/2020/LĐ-PT ngày 15/9/2020 TAND tỉnh Đ tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khỡi kiện của ông Đoàn Thanh Tùng về việc tuyên bố Quyết định số 270583 ngày 15/3/2018 của Công ty Bảo hiểm về việc cho ông Tùng nghỉ việc hưởng nguyên lương là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Buộc Công tỵ Bảo hiểm phải nhận ông Tùng trở lại làm víệc theo Họp đồng lao động đã ký kết và bồi thướng thiệt hại cho ông Tùng về tiền lương, về sức khỏe bị tổn hại, về danh dự nhân phẩm bị xâm hại tổng cộng 3.023.022.900 đồng.
 
3. Quyết định giám đốc thẩm số 04/2021/LĐ-GĐT ngày 23/9/2021 của ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên: Hủy toàn bộ Bản án lao động phúc thẩm số 09/2020/LĐ-PT ngày 15/9/2020 cùa TAND tỉnh Đ va Bản án lao động sơ thẩm 02/2020/LD-ST ngày 11/5/2020 của TAND thành phố, tinh Đ
giao hồ sơ vụ án cho TAND thành phố, tỉnh Đ để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
 
III. NHỮNG VẨN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM
 
1. Vi phạm về thẩm quyền thụ lý vụ án:
 
Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 15/3/2018 của Công ty Bảo hiểm, không phải là xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường họp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nên việc TAND thành phố B ban hành Thông báo thụ lý vụ án số 06/2048/TLST-LĐ ngày 04/6/2018 thụ lý vụ án “Yêu cầu tuyên bố quyết định cho nghỉ việc trái pháp luật, yêu cầu hủy quyết định miễn nhiệm chức vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại" là không đúng thẩm quyền. Bởi vì:
 
Xét ý chí của ông Tùng tại Đơn khởi kiện ngày 11/5/2018 và Đơn khởi kiện bổ sung ngày 21/8/2018 thì trước, sau ông Tùng đều không muốn nghỉ việc không muốn chấm dứt Hợp đồng lao động; Tuy nhiên, do không am hiếu pháp luật nên ông Tùng không thể hiện được mong muốn cụ thể của mình trong nội dung đơn yêu cầu. Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm cần giải thích để ông Tùng hiểu và sửa đổi Đơn khởi kiện, yêu cầu hủy Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 25/4/2018 mới đúng. Mặc dù ngày 13/11/2018, Tòa án câp sơ thẩm ban hành Thông báo thụ lý mới số 06A/TB-TLVA thụ lý ... Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” của ông Tùng, nhưng Tòa án lại nhận định và tuyên hủy Quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động số 270583/GXN/Pru ngày 15/3/2018 là không đúng yêu cầu khởi kiện của đương sự, không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
 
2. Nhận định va đánh giá không chính xác nội dung yêu cầu khởi kiện của đương sự
 
Tòa án cấp phúc thẩm mặc dù nhận định Ông Tùng khởi kiện cho rằng Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 15/3/2018 của Công ty Bảo hiểm cho ông nghỉ việc hưởng nguyên lương từ ngày 16/3/2018 đến ngày 23/4/2018 là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ để châp nhận, bởi lẽ, Quyết định này Công ty Bảo hiếm chưa chấm dứt hợp đồng với ông Tùng, chưa xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tùng... Công ty cho Ông Tùng ngừng việc và ông Tùng được hưởng nguyên lương theo khoản 1 Điêu 98 Bộ luật Lao động...", nhưng lại quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tùng yêu cầu: “tuyên bố Quyết định sổ 270583/GXN/Pru ngày 15/3/2018 của Công ty Bảo hiêm về việc cho ông Tùng nghỉ việc hưởng nguyên lương, là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật' Buộc Công ty Bảo hiểm phải nhận ông Tùng trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đà ký kết và bồi thường thiệt hại cho ông Tùng về tiền lương, về sức khỏe bị tổn hại về danh dự nhân phẩm bị xâm hại, tổng cộng 3.023.022.900 đồng” cũng là không đúng yêu cầu khởi kiện của ông Tùng.
 
Đối với Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 25/4/2018 của Công ty Bảo hiểm là quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Tùng, ông Tùng đã thể hiện ý chí khởi kiện Quyết định này, nhưng Tòa án cấp SO' thẩm và I òa án cấp phúc thẩm vi phạm thủ tục tố tụng nên chưa xem xét, giải quyết và theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực áp dụng trong vụ án này) thì thời hiệu ông Tùng có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết đối với Quyết định số 270583/GXN/Pru ngày 25/4/2018 là 01 năm kể từ ngày ông Tùng nhận được quyết định nên đến nay đã hết thời hiệu để ông Tùng có thể khởi kiện.
 
Bản án lao động phúc thẩm số 09/2020/LĐ-PT ngày 15/9/2020 TAND tỉnh Đ cũng như Bản án lao động sơ thẩm số 02/2020/LĐ-ST ngày 11/5/2020 TAND thành phố B đã nhận định, đánh giá nội dung yêu cầu khởi kiện, chứng cứ, tài liệu của vụ án chưa đầy đủ, thiếu khách quan dẫn đến nội dung quyết định của bản án không đúng pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp cùa người khởi kiện. Do vậy, quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nằng hủy Bản án lao động phúc thẩm và Bản án lao động sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại là có căn cứ, đúng pháp luật.
 
 
 
  •  786
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…