DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Năm 2024 bổ nhiệm công chức lãnh đạo từ nhân sự ngoài cơ quan được không?

Avatar

 

Sắp tới đây, ngày 01/5/2024, Nghị định 29/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Đây là nghị định mới, quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Vậy, năm 2024 thì có được bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo từ nguồn bên ngoài cơ quan được không?

Công chức lãnh đạo bao gồm những chức danh nào?

Theo Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2024 quy định về đối tượng áp dụng, theo đó có thể liệt kê công chức lãnh đạo bao gồm những chức danh sau:

- Đối với Bộ:

+ Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thứ trưởng);

+ Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ (sau đây gọi chung là Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ);

+ Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ (sau đây gọi chung là Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ);

+ Trưởng phòng thuộc Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Chánh Văn phòng Cục thuộc Bộ, Chánh Thanh tra Cục, Chi cục trưởng thuộc Cục thuộc Bộ (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ);

+ Phó Trưởng phòng thuộc Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Phó Chánh Văn phòng Cục thuộc Bộ, Phó Chánh Thanh tra Cục, Phó Chi cục trưởng thuộc Cục thuộc Bộ (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ);

+ Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ;

+ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ.

- Đối với Tổng cục và tương đương thuộc Bộ:

+ Tổng cục trưởng và tương đương;

+ Phó Tổng cục trưởng và tương đương;

+ Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Tổng cục (sau đây gọi chung là Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục);

+ Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra Tổng cục (sau đây gọi chung là Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục);

+ Trưởng phòng thuộc Cục, Văn phòng, Thanh tra Tổng cục; Chánh Văn phòng Cục thuộc Tổng cục, Chi Cục trưởng thuộc Cục thuộc Tổng cục (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng cục);

+ Phó Trưởng phòng thuộc Cục, Văn phòng, Thanh tra Tổng cục; Phó Chánh Văn phòng Cục thuộc Tổng cục, Phó Chi cục trưởng thuộc Cục thuộc Tổng cục (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng cục);

+ Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục;

+ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục.

- Đối với Sở và tương đương:

+ Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở và tương đương);

+ Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc Sở và tương đương);

+ Chi cục trưởng, Trưởng Ban, Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở);

+ Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở);

+ Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở);

+ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở).

- Đối với cấp phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện);

+ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện).

- Chức vụ, chức danh quy định trên được xác định theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức đó theo quy định của pháp luật.

 Chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được xác định theo tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó và được tính là tương đương với chức vụ, chức danh phù hợp theo cấp quản lý hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, Sở và tương đương, cấp phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 29/2024/NĐ-CP.

- Chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Đảng và của pháp luật chuyên ngành; áp dụng quy định tại Nghị định này theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, năm 2024 chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước sẽ bao gồm những chức danh trên. Đối với từng chức danh sẽ có những tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng.

Năm 2024 bổ nhiệm công chức lãnh đạo từ nhân sự ngoài cơ quan được không?

Theo điểm b Khoản 4 Điều 8 Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định về kinh nghiệm công tác đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, trong đó trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nguồn bên ngoài được quy định như sau:

- Trường hợp cơ quan, tổ chức đang công tác không có đơn vị cấu thành: Bảo đảm thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực tương ứng với từng chức vụ, chức danh cụ thể theo quy định;

- Trường hợp cơ quan, tổ chức đang công tác có đơn vị cấu thành và dự kiến bổ nhiệm tại cơ quan, tổ chức không có đơn vị cấu thành: Bảo đảm thời gian giữ chức vụ, chức danh tương đương liền kề với chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này;

- Trường hợp cơ quan, tổ chức đang công tác có đơn vị cấu thành và dự kiến bổ nhiệm tại cơ quan, tổ chức có đơn vị cấu thành: Bảo đảm thời gian giữ chức vụ, chức danh tương đương liền kề với chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này hoặc bảo đảm thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực tương ứng với từng chức vụ, chức danh cụ thể theo quy định;

Như vậy, Nghị định 29/2024/NĐ-CP có quy định về các tiêu chuẩn khi bổ nhiệm công chức lãnh đạo từ nguồn bên ngoài cơ quan. Có nghĩa là, vẫn có thể bổ nhiệm công chức lãnh đạo từ nguồn bên ngoài. Theo đó, năm 2024 công chức là nhân sự ngoài cơ quan thì phải đảm bảo được thời gian công tác theo quy định đối với từng chức danh.

Xem thêm: Nghị định 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2024

  •  208
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…