DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất 03 điều kiện Ngân hàng Phát triển được bán khoản nợ

Bộ Tài chính đang tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Theo đó, dự thảo Quyết định đề xuất 03 điều kiện Ngân hàng Phát triển được bán khoản nợ như sau:
 
de-xuat-03-dieu-kien-ngan-hang-phat-trien-duoc-ban-khoan-no
 
(1) Điều kiện khoản nợ được xem xét bán nợ của Ngân hàng Phát triển
 
Ngân hàng Phát triển được xem xét bán nợ để thu hồi nợ vay khi các khoản nợ đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Quyết định này;
 
- Ngân hàng Phát triển và khách hàng không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được bán khoản nợ;
 
- Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.
 
(2) Nguyên tắc thực hiện bán nợ của Ngân hàng Phát triển
 
- Ngân hàng Phát triển thực hiện bán nợ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trừ các nội dung quy định tại Quyết định này; 
 
- Hoạt động bán nợ không trái với nội dung quy định tại hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết giữa Ngân hàng Phát triển, khách hàng và bên nhận bảo đảm;
 
- Hoạt động bán nợ do các bên tự thỏa thuận, tuân thủ quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan;
 
- Trước khi thực hiện bán nợ theo quy định tại Quyết định này, Ngân hàng Phát triển phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động bán nợ, trong đó quy định rõ về: đối tượng, điều kiện, phương thức bán nợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nợ; phương pháp định giá khoản nợ; trách nhiệm và thẩm quyền quyết định bán nợ trong hệ thống, xử lý tài chính và các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện;
 
- Các khoản nợ được bán phải được theo dõi, hạch toán kế toán và báo cáo thống kê theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan.
 
(3) 03 phương thức bán nợ của Ngân hàng Phát triển
 
- Bán nợ theo hình thức đấu giá: Ngân hàng Phát triển ký hợp đồng đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 
 
Trường hợp bán đấu giá không thành công, Ngân hàng Phát triển được xem xét, áp dụng phương thức bán nợ theo thỏa thuận quy định tại điểm b khoản này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định bán nợ;
 
- Bán nợ theo thỏa thuận: Trường hợp bán đấu giá không thành công, Ngân hàng Phát triển thỏa thuận về việc bán nợ trực tiếp với bên mua nợ hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới;
 
- Bán nợ theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có): Thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể theo các văn bản chấp thuận cho phép bán nợ theo hình thức chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
(4) Đề xuất 05 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro tín dụng
 
- Khoản nợ vay của khách hàng là tổ chức bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật.
 
- Khoản nợ vay của khách hàng là cá nhân chết, mất tích. 
 
- Khoản nợ vay của khách hàng được phân loại nhóm 5 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng tại Ngân hàng Phát triển.
 
- Khoản nợ vay của khách hàng đang được theo dõi ngoại bảng tại bảng cân đối kế toán hoặc đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng.
 
Xem thêm tải  dự thảo Quyết định cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
  •  96
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…