DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đã có hướng dẫn chính sách đối với cán bộ, công chức khi sắp xếp ĐVHC huyện, xã

Ngày 29/7/2023 Bộ Nội vụ đã có Hướng dẫn 4099/HD-BNV năm 2023 sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
 
da-co-huong-dan-chinh-sach-doi-voi-can-bo-cong-chuc-khi-sap-xep-dvhc-huyen-xa
 
Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp như sau:
 
(1) Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc ĐVHC cấp huyện, xã
 
Về tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.
 
- Kể từ ngày UBND cấp tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương, tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn cho đến khi nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có liên quan có hiệu lực thi hành.
 
- Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.
 
(2) Giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp ĐVHC
 
Về giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp:
 
- UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc rà soát, điều chỉnh: 
 
(i) Chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức và chỉ tiêu số lượng người làm việc đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tại ĐVHC cấp huyện hình thành sau sắp xếp trong phạm vi chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2022-2026.
 
(ii) Biên chế cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 và Đề án, Kế hoạch của địa phương. 
 
- Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nêu trên, xác định rõ số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, trong đó:
 
+ Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị: 
 
 
Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
 
+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã có nguyện vọng thôi việc, nghỉ hưu thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý quyết định thực hiện chính sách, chế độ như sau: 
 
(i) Nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế.
 
(ii) Nếu không thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP thì thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
 
Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
 
Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định tại các Nghị định nêu trên, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.
 
Xem thêm Hướng dẫn 4099/HD-BNV năm 2023 ban hành ngày 29/7/2023.
  •  4181
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…