DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chuyển lỗ là gì? Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có được phép chuyển lỗ hay không?

Chuyển lỗ là gì? Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có được phép chuyển lỗ hay không? Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có tên giao dịch quốc tế là gì?

Chuyển lỗ là gì?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về xác định lỗ và chuyển lỗ:

Theo đó, lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang được xác định theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, cụ thể:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định).

Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế.

Lưu ý số 1: Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Như vậy, chuyển lỗ là việc doanh nghiệp được phép trừ số lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế trước vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế sau.

Chuyển lỗ là một quy định quan trọng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể bù đắp số lỗ phát sinh trong kỳ trước vào kỳ sau, giảm thiểu số thuế phải nộp.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có được phép chuyển lỗ hay không?

Đối chiếu với quy định tại khoản 8 Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 về kết quả tài chính, phân phối kết quả tài chính:

Theo đó, khi kết quả tài chính trong năm bị lỗ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được chuyển lỗ sang năm sau.

Lưu ý số 2: thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp sau 05 năm, nếu Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không chuyển hết lỗ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, kết quả tài chính hằng năm của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là số chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng số chi phí phát sinh trong năm tài chính.

Lưu ý số 3: Sau khi nộp thuế và các khoản nộp ngân sách (nếu có), trả tiền phạt do vi phạm các quy định của pháp luật và bù đắp lỗ từ các năm trước chưa được trừ vào thu nhập tính thuế, trường hợp tổng thu nhập lớn hơn tổng chi phí, phần chênh lệch này coi như 100%, được phân phối vào các quỹ như sau:

(1) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển;

(2) Trích tối đa 20% vào quỹ dự phòng tài chính, mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% mức vốn điều lệ thực có của Quỹ;

(3) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tối đa bằng 03 tháng lương thực hiện trong năm tài chính của viên chức, người lao động và quỹ thưởng người quản lý của Quỹ tối đa bằng 1,5 tháng lương thực hiện trong năm tài chính của người quản lý;

Trong đó, người quản lý của Quỹ gồm Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.

(4) Số còn lại sau khi trích các quỹ trên (nếu có) được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển;

(5) Trường hợp chênh lệch thu - chi còn lại sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý theo mức quy định thì:

Quỹ được giảm trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý theo mức quy định nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính;

(6) Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có tên giao dịch quốc tế là gì?

Dựa theo quy định tại Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 thì:

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Foundation, viết tắt là NATIF.

Trong đó, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, chuyển lỗ là việc doanh nghiệp được phép trừ số lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế trước vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế sau. Ngoài ra, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được phép chuyển lỗ theo quy định.

  •  100
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…