Bản án 13/2019/HC-ST ngày 27/11/2019 về khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 27/11/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 11/2019/TLST-HC ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc“Khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2019/QĐXXST-HC ngày 11 tháng 11 năm 2019 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Hoàng Dương Q

Địa chỉ: Tổ A, phường B, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Có mặt.

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

Đại diện theo pháp luật: ông Lương Tuấn H, chức vụ: Chủ tịch

Đại diện theo ủy quyền: ông Lâm Đức X, chức vụ: Phó Chủ tịch. (theo giấy ủy quyền số 1698/GUQ-UBND ngày 12/0/2019). Có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Cao Bằng.

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Văn H, chức vụ: Chủ tịch. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, phiên đối thoại và tại phiên tòa sơ thẩm người khởi kiện trình bày:

Ngày 15/01/2019, ông Q khiếu nại lần thứ nhất yêu cầu hủy bỏ văn bản số 584/UBND ngày 22/12/2018 (văn bản số 584) đến Ủy ban nhân dân (UBND) phường B, Chủ tịch UBND phường B đã thụ lý giải quyết và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 85 ngày 21/3/2019 (Quyết định số 85) chấp nhận khiếu nại của ông và ban hành văn bản số 49/UBND ngày 28/3/2019 (văn bản số 49) để sửa đổi bổ sung một số câu từ trong văn bản số 584. Tuy nhiên ông vẫn chưa đồng ý do UBND phường B không có thẩm ban hành Quyết định số 85 và tại văn bản số 49 UBND phường B đã công nhận mình làm sai nhưng lại chưa đưa ra biện pháp xử lý đối với những cá nhân sai phạm.

Ngày 01/4/2019 ông tiếp tục làm đơn khiếu nại lần 2 đến UBND thành phố Cao Bằng và được thụ lý bằng Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại số 160/TB-UBND ngày 24/4/2019 (Thông báo số 160). Ngày 19/6/2019 Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND (Quyết định số 2012) hủy Thông báo số 160 với lý do vụ việc đã được giải quyết tại Bản án số 15/2018/HC-ST ngày 28/11/2019 (Bản án số 15) của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tuy nhiên trong phiên tòa xét xử ngày 28/11/2018 và tại Bản án số 15 chưa hề đề cập đến tính hợp pháp của Quyết định 144 và văn bản số 584 nên việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 2012 hủy Thông báo thụ lý số 160 là không đúng quy định của pháp luật. Ông không khiếu nại Bản án số 15 mà khiếu nại về hành vi UBND phường B ban hành Quyết định số 144 và công văn số 584 là trái thẩm quyền. Văn bản số 584 để “đính chính” các văn bản số 50/CV-UBND ngày 04/5/2016 (văn bản số 50) và văn bản số 53/CV-UBND ngày 14/4/2017 (văn bản số 53). Các văn bản này là nguyên nhân đẫn đến những việc làm trái pháp luật của UBND phường B làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông, các văn bản số 144 và 584 được ban hành trái thẩm quyền (trái với Nghị định 40 ngày 12/4/2010 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 25 ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng). Do đó 2 văn bản này phải thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố Cao Bằng. Mặt khác tại văn bản số 3857/UBND-BTCD ngày 05/12/2017 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ký đã khẳng định việc UBND phường B ban hành các văn bản số 50 và 53 có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyết định hành chính số 2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng đã quá thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 (Điều 37 Luật khiếu nại) và sai về thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành và cả về nội dung. Ông khẳng định nội dung khiếu nại của ông là hoàn toàn mới, do vậy ông yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng giải quyết:

- Hủy bỏ Quyết định số 2012 và UBND thành phố phải giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định.

Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng, ông Lâm Đức X – Phó Chủ tịch trình bày:

Sau khi nhận được đơn khiếu nại đề ngày 01/4/2019 của ông Q, UBND thành phố gia Thanh tra thành phố tiến hành xem xét, tham mưu giải quyết, tham mưu ban hành Thông báo thụ lý khiếu nại số 160/TB-UBND ngày 24/4/2019. Qua xem xét đơn khiếu nại nhận thấy vẫn còn chưa rõ về nội dung khiếu nại, ngày 17/5/2019 và ngày 07/6/2019 Thanh tra thành phố đã mời ông Q đến làm việc. Kết quả làm việc với ông Q xác định các nội dung khiếu nại của ông Q đã được giải quyết, nêu rõ tại Bản án số 15/2018/HC-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dan tỉnh Cao Bằng. Do vậy Thanh tra thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về việc hủy bỏ Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại số 160/TB-UBND ngày 24/4/2019 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 85/QĐ- UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND phường B.

Về việc ông Q cho rằng Quyết định số 2012 quá thời hạn giải quyết khiếu nại: UBND thành phố xác định Quyết định 2012 không sai và không liên quan đến vấn đề quá hạn về giải quyết khiếu nại vì quyết định số 2012 không phải quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 mà là quyết định mang tính chất hủy bỏ văn bản do trái pháp luật nên không chịu sự điều chỉnh của Luật khiếu nại.

Về nội dung ông Q cho rằng quyết định số 2012 làm sai lệch thông tin tại Bản án số 15: UBND hoàn toàn tôn trọng Bản án số 15 do Tòa án nhân dân đã ban hành và không có hành vi làm sai lệch nội dung bản án. Vụ việc xuất phát từ vụ án thụ lý số 09/2018/TLST-HC ngày 13/8/2018 khi ông Hoàng Dương Q khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng về việc xây chuồng gà phải xin phép, theo đó tại Bản án số 15 xét xử đối với vụ án này, các văn bản số 50, 53, 584 và quyết định số 144 do UBND phường B ban hành đã đều được Tòa án xem xét, nhận định về tính hợp pháp và cũng là cơ sở để ban hành bản án. Do đó việc UBND không thụ lý khiếu nại của ông là có cơ sở.

Với các căn cứ nêu trên, người bị kiện không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Dương Q.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu quan điểm:

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án:

Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử: Thẩm phán đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.

Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa: Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của Luật tố tụng Hành chính về việc xét xử sơ thẩm vụ án.

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật tố tụng Hành chính.

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; Điểm a khoản 1 Điều 116, Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Dương Q;

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác Hội đồng xét xử nhận định:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Thủ tục tố tụng:

- Về thẩm quyền:

Theo đơn khởi kiện, Người khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng và yêu cầu UBND thành phố phải giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định.

Căn cứ khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2015 xác định đây là Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 19/6/2019 Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng ban hành Quyết định số 2012, ngày 28/6/2019 ông Hoàng Dương Q nộp đơn khởi kiện tại Tòa án. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện vẫn còn và ông Q có quyền khởi kiện. 

[2] Xét yêu cầu của ông Hoàng Dương Q về Quyết định hành chính bị kiện:

Ngày 15/01/2019, ông Hoàng Dương Q khiếu nại đến Chủ tịch UBND phường B yêu cầu hủy bỏ văn bản số 584.

Ngày 21/3/2019, Chủ tịch UBND phường B ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 85, chấp nhận hủy bỏ một phần văn bản số 584.

Ngày 28/3/2019, Chủ tịch UBND phường B ban hành văn bản số 49 sửa đổi, hủy bỏ một số câu từ trong văn bản số 584.

Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được đơn khiếu nại đề ngày 01/4/2019 của ông Hoàng Dương Q, khiếu nại hành vi hành chính tại Quyết định số 85 ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND phường B;

Ngày 24/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng ban hành Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại số 160;

Tại biên bản làm việc ngày 07/6/2019 xác định ông Q khiếu nại việc chủ tịch UBND phường B ban hành văn bản 144 và 584 là trái pháp luật. Cơ quan chuyên môn xác định 2 văn vản này đã được giải quyết bằng Bản án số 15 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nên không thể thụ lý giải quyết đơn khiếu nại. Tuy nhiên trên thực tế khiếu nại của ông Q đã được thụ lý, vì vậy cơ quan chuyên môn đề xuất hướng giải quyết là hủy thông báo số 160 do ban hành trái pháp luật. Do vậy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về việc hủy bỏ Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại số 160/TB-UBND ngày 24/4/2019 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 85/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND phường B.

Bản án hành chính sơ thẩm số 15 ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng có hiệu lực pháp luật đã nhận định như sau: “việc Chủ tịch UBND phường B ban hành Quyết định số 144 và công văn số 584 là có căn cứ, đúng thẩm quyền; ông Q cho rằng Chủ tịch UBND phường B không có thẩm quyền hủy bỏ công văn số 53 là không có căn cứ chấp nhận; việc chủ tịch UBND phường B ban hành công văn số 584 sửa đổi, bổ sung công văn số 50 không còn nội dung nào hạn chế quyền xây dựng công trình cũng như quyền và lợi ích hợp pháp khác của ông Hoàng Dương Q”.

Như vậy, căn cứ nhận định tại Bản án số 15 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng thì việc Chủ tịch UBND phường B thụ lý đơn khiếu nại ngày 15/01/2019 của ông Hoàng Dương Q có nội dung yêu cầu hủy bỏ văn bản số 584 và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 85 là vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 11 Luật khiếu nại 2011. Đối với văn bản số 49, tuy ban hành sau thời điểm Bản án số 15 có hiệu lực nhưng văn bản này được ban hành với mục đích triển khai thực hiện Quyết định số 85 và có nội dung sửa đổi công văn số 584 là trái quy định của pháp luật.

Khi tiếp nhận đơn khiếu nại lần 2 của ông Q về Quyết định giải quyết khiếu nại số 85 của Chủ tịch UBND phường B, do chưa xem xét rõ ràng các yêu cầu trong đơn khiếu nại dẫn đến việc Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng ban hành thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại số 160. Sau khi thụ lý phát hiện ra yêu cầu khiếu nại của ông Q đã được giải quyết bằng Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp này Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của ông Hoàng Dương Q mới đảm bảo theo đúng trình tự giải quyết khiếu nại.

Việc ban hành quyết định số 2012 để hủy thông báo số 160 và Quyết định số 85 theo người bị kiện là không phải theo trình tự giải quyết khiếu nại, mà theo trình tự bãi bỏ văn bản trái pháp luật của Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại Khoản 5 Điều 22, khoản 5 Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 là không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Dương Q.

Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần được chấp nhận.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

 Căn cứ khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; Điểm a khoản 1 Điều 116, Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Dương Q về việc: Hủy Quyết định hành chính số 2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng.

Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng phải thực hiện việc giải quyết khiếu nại lần hai cho ông Hoàng Dương Q theo đúng quy định của pháp luật. 2. Về án phí:

Ông Hoàng Dương Q không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm, được hoàn lại 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm đã nộp theo Biên lai số AA/2018/0000050 ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) để sung công quỹ nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bên đương sự. Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án hành chính sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.


154
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về