Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2016/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.

 • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 38/2016/TT-BTTTT về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

 • Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino.

 • Ngày 18/01/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị Quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.

 • Ngày 31/12/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ y tế ban hành Thông tư 49/2016/TT-BYT về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại.

 • Ngày 9/1/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế

 • Ngày 30/12/2016, Bộ y tế ban hành Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành Y tế.

 • Ngày 13/01/2017, Chánh án TANDTC ký Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

 • Ngày 13/01/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng với mục đích mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.