Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 16/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 323/2016/TT-BTC về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

 • Ngày 05/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 48/2017/TT-BQP về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN và DN có vốn nhà nước thuộc Bộ này.

 • Ngày 21/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 • Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

 • Ngày 08/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

 • Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 • Ngày 13/3/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

 • Ngày 21/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

 • Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP phạt hành chính về văn hóa được ban hành ngày 20/3/2017.

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án có hiệu lực ngày 01/7/2017.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định về kinh phí NSNN cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

 • Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/3/2017.

 • Từ ngày 01/5/2017, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2017/TT-BGDDT.

 • Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 44/2016/TT-BTNMT về việc quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.