Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

 • Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được ban hành ngày 20/02/2017.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 349/2016/TT-BTC về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 • Thông tư 327/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp NSNN ban hành ngày 26/12/2016.

 • Ngày 15/02/2017, Bộ VH-TT&DL ban hành Công văn 515/BVHTTDL-VHCS về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

 • Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù ban hành ngày 28/12/2016.

 • Thông tư 338/2016/TT-BTC về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 28/12/2016.

 • Ngày 20/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 69/QĐ-UBCK về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

 • Ngày 13/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 797/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Thông tư 274/2016/TT-BTC về mức thu phí hải quan.

 • Ngày 09/01/2017, Quyết định 36/QĐ-BHXH về chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP được ban hành.

 • Ngày 09/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 397/TCT-TNCN về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hànhh Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 • Ngày 10/02/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017