03/08/2022 10:33

Tổng hợp bản án Toà áp dụng án lệ về đất đai làm cơ sở xét xử

Tổng hợp bản án Toà áp dụng án lệ về đất đai làm cơ sở xét xử

Hiện nay nước ta có 17 án lệ về đất đai đã được công bố, tùy vào tình tiết vụ án cụ thể mà Tòa án sẽ vận dụng án lệ tương tự để xét xử. Nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, dưới đây là Tổng hợp các bản án mà Toà án đã áp dụng án lệ về đất đai làm cơ sở xét xử, Các bạn cùng tham khảo.

1. Án lệ số 04/2016/AL về vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 42/2019/DS-PT ngày 28/10/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 363/2020/DS-PT ngày 22/09/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 154/2020/DS-PT ngày 12/06/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 180/2020/DS-PT ngày 22/06/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 14/2020/DS-PT ngày 29/05/2020 về đòi tài sản

- Bản án 60/2018/DS-PT ngày 05/10/2018 về đòi lại tài sản

- Bản án 115/2018/DS-PT ngày 12/09/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 200/2018/DS-PT ngày 18/07/2018 về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

- Bản án 48/2018/DS-PT ngày 14/06/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất

2. Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

- Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 35/2022/DS-PT

- Bản án 77/2021/DS-PT ngày 26/04/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

- Bản án 06/2019/KDTM-PT ngày 20/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

- Bản án 13/2018/DS-ST ngày 26/10/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

- Bản án 50/2021/DS-ST ngày 22/06/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

3. Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

- Bản án 155/2020/DS-PT ngày 27/05/2020 về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

- Bản án về tranh chấp yêu cầu huỷ hợp đồng tặng cho và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 426/2021/DS-PT

- Bản án 101/2019/DS-PT ngày 19/09/2019 về tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

- Bản án 103/2018/DS-PT ngày 21/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

- Bản án 147/2020/DS-ST ngày 17/12/2020 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

- Bản án 27/2019/DS-PT ngày 26/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

4. Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

- Bản án 25/2020/HC-PT ngày 04/09/2020 về hủy bỏ quyết định hành chính và hành vi hành chính

- Bản án 35/2020/DS-ST ngày 02/06/2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất

- Bản án 05/2021/DS-ST ngày 11/05/2021 về tranh chấp đòi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất vô hiệu

- Bản án 375/2019/DS-PT ngày 28/08/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bản án 17/2018/DSST ngày 08/11/2018 về tranh chấp di sản thừa kế, yêu cầu chia tài sản là quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bản án 13/2018/DS-PT ngày 17/10/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

- Bản án 375/2020/DS-PT ngày 29/09/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

5. Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

- Bản án 18/2021/DS-PT ngày 13/08/2021 về tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu

- Bản án 10/2020/DS-PT ngày 25/06/2020 về tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế

- Bản án 628/2020/DS-PT ngày 20/11/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng vay tài sản

- Bản án về yêu cầu chia di sản thừa kế và hủy di chúc trái pháp luật số 22/2018/DS-PT

- Bản án 71/2018/DS-PT ngày 14/08/2018 về tranh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bản án 41/2019/DS-PT ngày 12/06/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản

- Bản án 475/2018/DS-PT ngày 14/05/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất

- Bản án 239/2019/DS-PT ngày 28/10/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp thừa kế tài sản

- Bản án 140/2019/DS-PT ngày 31/07/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản, đòi quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại tài sản

6. Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

- Bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc số 51/2021/DS-PT

- Bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc số 03/2022/KDTM-PT

- Bản án 66/2020/DSPT ngày 31/03/2020 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc và bồi thường thiệt hại

- Bản án 93/2020/DS-PT ngày 09/07/2020 về tranh chấp hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc

- Bản án 26/2019/DS-PT ngày 11/06/2019 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

- Bản án 149/2020/DS-PT ngày 18/11/2020 về tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc

- Bản án 81/2020/DS-PT ngày 29/06/2020 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

- Bản án 28/2020/DS-PT ngày 21/05/2020 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

- Bản án 14/2021/DS-PT ngày 08/02/2021 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại và bồi thường thiệt hại tài sản

7. Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trước ngày 1/7/1991

- Bản án 160/2021/HC-PT ngày 15/06/2021 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

8. Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ về quyền tài sản

- Bản án về tranh chấp liên quan hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và quyền tài sản số 299/2021/DS-PT

- Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở số 364/2021/DS-PT

9. Án lệ 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

- Bản án 295/2021/DS-PT ngày 24/05/2021 về tranh chấp thừa kế tài sản

- Bản án 212/2020/DS-PT ngày 07/07/2020 về tranh chấp đòi tài sản

- Bản án 41/2020/DS-PT ngày 16/06/2020 về yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tranh chấp chia di sản thừa kế

- Bản án 198/2020/DS-PT ngày 30/11/2020 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bản án 16/2020/DS-PT ngày 19/06/2020 về tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất

- Bản án 114/2020/DS-PT ngày 09/11/2020 về kiện đòi quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án, công nhận quyền sở hữu tài sản

- Bản án 91/2021/DS-PT ngày 26/05/2021 về tranh chấp quyền sử dụng đất.

10. Án lệ 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

- Bản án 659/2020/DS-PT ngày 09/12/2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất

- Bản án về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 398/2021/DS-PT

- Bản án về tranh chấp thừa kế và chia tài sản chung; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 223/2021/DS-PT

11. Án lệ 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

- Bản án 12/2020/KDTM-ST ngày 16/09/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

12. Án lệ 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

- Bản án về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất số 44/2022/DS-PT

- Bản án về kiện chia di sản thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 204/2021/DS-PT

13. Án lệ 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

Bản án về yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại số 102/2021/DS-PT. 

Nguyễn Sáng
13951

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn