01/02/2021 14:58

Tổng hợp 10 án lệ quốc tế (bản tiếng Anh)

Tổng hợp 10 án lệ quốc tế (bản tiếng Anh)

Nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, trao đổi thông tin, Thư viện Bản án sưu tầm một số án lệ quốc tế, các bạn cùng tham khảo:

Dưới đây là 10 án lệ quốc tế:

1. Supreme Court Decision 2011Da31225 Decided May 29, 2014 about Injunction against Broadcasting Interference, etc.

2. Supreme Court Decision 2011Da24555, 24562 Decided May 16, 2013 about Damages

3. Supreme Court Decision 2011Da110685 Decided October 24, 2013 about Confirmation of Membership Qualification

4. Supreme Court Decision 2011Da112247, 112254 Decided December 12, 2013 about Stock Transfer Proceedings, etc

5. Supreme Court Decision 2011Da64836 Decided April 26, 2013 about Confirmation, etc., of Domain Address Possession

6. Supreme Court Decision 2011Da57869 Decided September 12, 2013 about Damages

7. Supreme Court Decision 2011Da54631, 54648 Decided June 13, 2013 about Insurance Proceeds

8. Supreme Court Decision 2011Da44276 Decided June 27, 2013 about Severance Pay, etc.

9. Supreme Court Decision 2011Da39946 Decided November 28, 2013 about Wages

10. Supreme Court Decision 2011Da36848 Decided February 28, 2013 about Damages

865


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về