16/06/2023 09:46

Tổng cục Thuế triển khai chỉ đạo về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế triển khai chỉ đạo về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tôi được biết Tổng cục Thuế có ban hành Công văn chỉ đạo về hoàn thuế giá trị gia tăng. Vậy nội dung Công văn thế nào?

Tổng cục Thuế triển khai chỉ đạo về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 15/6/2023, Tổng cục Thuế có Công văn hỏa tốc 2426/TCT-KK 2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2426/TCT-KK 2023: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/cong-van-2426-tct-kk-2023-trien-khai-chi-dao-ve-hoan-thue-gtgt.pdf

Theo đó, ngày 26/5/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2099/TCT-KK triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 470/CĐ-TTg và chi đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn 5427/BTC-VP về công tác hoàn thuế GTGT. 

Tiếp theo, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, định kỳ chậm nhất trước 16 giờ Thứ Sáu hàng tuần, phân công đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các công việc nêu tại Công văn 2099/TCT-KK đến thời điểm báo cáo, gửi về Tổng cục Thuế qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế (địa chỉ thư điện tử pdphi@gdt.gov.vn), cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn theo nội dung nêu tại Điểm 4 Công văn 2099/TCT-KK bao gồm: 

+ Tên Hiệp hội, doanh nghiệp đã thực hiện đối thoại, 

+ Thời gian thực hiện, 

+ Nội dung đối thoại, 

+ Kết quả giải quyết hoàn thuế của NNT tham gia đối thoại (hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền đề nghị hoàn, số tiền đã được giải quyết hoàn thuế, số tiền chưa được giải quyết hoàn thuế, thời gian dự kiến hoàn thuế cho doanh nghiệp) theo mẫu biểu đính kèm Công văn 2426/TCT-KK 2023.

- Báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT, công tác quản lý hoàn thuế GTGT; đề xuất, kiến nghị.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, đang giải quyết hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế có thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày, Tổng cục Thuế đề nghị:

Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế giao cho bộ phận đầu mối (ví dụ bộ phận thẩm định pháp chế hoặc kiểm tra nội bộ) phối hợp và làm việc trực tiếp với các phòng Thanh tra - Kiểm tra và các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ hoàn thuế để làm rõ nội dung tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đồng thời, định kỳ theo thời hạn nêu tại công văn này, báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm theo danh sách Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này bao gồm: 

+ Mã số thuế,

+ Tên NNT, 

+ Kỳ hoàn thuế, 

+ Số tiền đề nghị hoàn, 

+ Ngày ban hành Quyết định kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT, 

+ Ngày kết thúc kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT, 

+ Số lần gia hạn/hoãn/giãn kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT hoặc cung cấp thông tin tài liệu (nếu có), 

+ Tiến độ/ kết quả xác minh/đối chiếu hóa đơn/nguồn gốc hàng hóa mua vào (nếu có), 

+ Các vấn đề vướng mắc liên quan (nếu có) và nêu rõ thời hạn dự kiến ban hành quyết định hoàn thuế.

Xem thêm:

Cách kê khai thuế GTGT khi ngày lập và ngày ký của hóa đơn điện tử khác nhau

Quy trình hoàn thuế GTGT, TNCN, TTĐB theo Quyết định 679/QĐ-TCT

Bùi Thị Như Ý
772

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn