18/01/2021 09:59

Toàn bộ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Toàn bộ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Sau đây là toàn bộ văn bản Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013 còn hiệu lực thi hành.

1. Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

2. Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

3. Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

4. Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

5. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

6. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

7. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

8. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

9. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

10. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

11. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

12. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

13. Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

14. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

15. Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

16. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

17. Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

18. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

19. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

20. Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

21. Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

22. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

23. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

24. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

25. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

26. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thu Linh
4260


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về