18/06/2024 15:55

Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024

Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 như thế nào? Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện ra sao?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 như thế nào?

Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 64/2024/NĐ-CP thì thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 được gia hạn như sau:

- Đối với thuế GTGT (Trừ thuế GTGT nhập khẩu):

>> Xem chi tiết tại: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT cho doanh nghiệp trong năm 2024

- Đối với thuế TNDN:

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN thực hiện đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

- Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN thực hiện đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh trong năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh  hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế GTGT, thuế TNCN được gia hạn chậm nhất là vào ngày 3012/2024.

- Đối với tiền thuê đất:

Việc gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất thực hiện đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

2. Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024

Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 64/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2024, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

- Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/09/2024 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì không được gia hạn số phải nộp do khai bổ sung.

Cần lưu ý rằng trong trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Cho nên người nộp thuế chỉ được làm thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 khi thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP.

Trân trọng!

Đỗ Minh Hiếu
605

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn