27/07/2022 16:19

Quy định mới về bảng giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quy định mới về bảng giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 26/7, Bộ TN&MT lấy ý kiến về Dự thảo dự Luật Đất đai (sửa đổi) trên Công thông tin điện tử Chính phủ và Bộ TN&MT. Dựa trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019, Kết luận 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019, … Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có một số điểm mới về Khung giá đất, Bảng giá đất như sau:

1. Bỏ khung giá đất

Tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 có quan điểm “Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất.” Thực hiện theo chỉ đạo trên, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ các quy đinh về khung giá đất.

2. Sửa đổi quy định về bảng giá đất

- Bảng giá đất được xây dựng căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

- Bảng giá đất quy định giá các loại đất theo vị trí. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thị trường thì xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị đất, giá thửa đất chuẩn.

(Luật Đất đai 2013 quy định Bảng giá đất được xây dựng căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.)

Như vậy, Dự thảo đã xác định bảng giá đất theo giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất thay vì theo khung giá đất như hiện hành.

Ngoài ra, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; (mới)

- Tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng; (mới)

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân. (mới)

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Như Ý
1979

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn