30/03/2020 08:43

Phân biệt tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Phân biệt tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội, ý chí của một người khi họ thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, tình tiết tăng nặng TNHS cũng là một căn cứ để quyết định hình phạt. Tuy nhiên, trong số các tình tiết tăng nặng TNHS cũng có những tình tiết dễ gây nhầm lẫn với nhau gây khó khăn cho việc áp dụng. Chẳng hạn như tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp

Phạm tội 02 lần trở lên

Tái phạm

Tái phạm nguy hiểm

Cơ sở pháp lý

Điểm b khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, được giải thích chi tiết trong mục 5.1 Điều 5 Nghị định 01/2006/NQ-HĐTP. Tình tiết phạm tội có tính chính chuyên nghiệp cũng được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm.

Điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Phạm tội 02 lần trở lên được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm.

Điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 53. Tái phạm được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm.

Điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 53. Tái phạm nguy hiểm được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm.

Tội phạm

Xâm phạm cùng một tội phạm.

Xâm phạm cùng một tội phạm.

Xâm phạm không cùng một tội phạm.

Xâm phạm không cùng một tội phạm.

Lỗi

Cố ý.

Cố ý, vô ý.

Cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

Cố ý.

Động cơ, mục đich

Động cơ mục đích là điều kiện bắt buộc trong tình tiết này. Người phạm tội phải lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.

Không bắt buộc.

Không bắt buộc.

Không bắt buộc.

Tần suất phạm tội

Từ 05 lần trở lên

Từ 02 lần trở lên

02 lần.

Có thể 02 lần hoặc 03 lần.

Truy cứu TNHS

Không phân biệt đã bị truy cứu TNHS hay chưa bị truy cứu TNHS, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS hoặc chưa được xóa án tích. (Nghĩa là người phạm tội đã bị truy cứu TNHS lần nào chưa là không bắt buộc).

Chỉ bị truy cứu TNHS ở cùng một phiên xét xử.

Đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.

 Hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.


Muốn áp dụng đúng các tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội từ 02 lần trở lên, tái phạm, tái phạm nguy hiểm đối với người phạm tội thì không chỉ hiểu đúng nội dung của các tình tiết đó, mà còn phải có kỹ năng áp dụng mới có thể quyết định một mức hình phạt phù hợp tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Do đó, khi áp dụng các tình tiết trên, cần phải hiểu đúng nội dung của từng tình tiết, phân biệt rõ ràng các tình tiết để tránh sự nhầm lẫn khi áp dụng để quyết định hình phạt.

Trường Sa
10680

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn