22/03/2023 11:22

Phân biệt Đại lý thương mại và Ủy thác mua bán hàng hóa

Phân biệt Đại lý thương mại và Ủy thác mua bán hàng hóa

Tôi muốn biết các tiêu chí để phân biệt đại lý thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa? Bình Quang- Cà Mau

Chào anh, ban Biên tập xin giải đáp như sau:

Đều là hoạt động thương mại được điều chỉnh bởi Luật thương mại 2005, tuy nhiên đại lý thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa có những điểm giống và khác nhau. Các tiêu chí dưới đây sẽ giúp phân biệt 02 hoạt động này.

1. Điểm giống nhau giữa đại lý thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa

Đại lý thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa có một số điểm giống nhau như sau:

- Đều là hoạt động thương mại theo quy định Luật thương mại 2005;

- Đều là hợp đồng dịch vụ, đối tượng hợp đồng là thực hiện công việc;

- Đều là loại hình dịch vụ trung gian thương mại, trong đó bên nhận dịch vụ sẽ thực hiện công việc thay cho bên giao kết để hưởng thù lao;

- Bên cung ứng dịch vụ đều là thương nhân;

- Quyền sở hữu hàng hóa hay các quyền sở hữu khác vẫn thuộc về bên giao đại lý, bên ủy thác;

- Bên nhận dịch vụ có thể giao kết dịch vụ trung gian của mình với nhiều bên thuê dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật không cho phép;

- Đều phải được xác lập bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương;

2. Điểm khác nhau giữa đại lý thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa

Tiêu chí

Ủy thác mua bán hàng hóa

(Điều 155-165 Luật thương mại  2005)

Đại lý thương mại

(Điều 166-177 Luật thương mại 2005)

Khái niệm

Là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. 

Chủ thể

+ Bên nhận ủy thác: Thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác

+ Bên ủy thác:  Thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình.

+ Bên giao đại lý: Thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán; nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.

+ Bên đại lý: Thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

Đối tượng

Tất cả hàng hóa (Khoản 1 Điều 3 Luật thương mại 2005) lưu thông hợp pháp (không ủy thác dịch vụ)

Hàng hóa, tiền, dịch vụ

Phạm vi ủy quyền

Chỉ thực hiện hoạt động mua hoặc bán hàng hóa theo điều kiện mà bên ủy thác đã đặt ra trong thỏa thuận.

- Thực hiện hoạt động mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý. 

- Hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ các bên

- Bên ủy thác

+ Quyền: Yêu cầu thông báo thông tin về tình hình thực hiện hợp đồng, không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận ủy thác vi phạm pháp luật trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

+ Nghĩa vụ: Cung cấp thông tin, trả thù lao, giao tiền giao hàng đúng thỏa thuận, liên đới chịu trách nhiệm.

- Bên nhận ủy thác

+ Quyền: Yêu cầu cung cấp thông tin, nhận thù lao, không chịu trách nhiệm về hàng hóa

+ Nghĩa vụ: thực hiện mua bán, thông báo, bảo quản tài sản, giữ bí mật, liên đới chịu trách nhiệm.

- Bên giao đại lý

+ Quyền: Ấn định giá cả giá mua bán, giá giao đại lý, yêu cầu, kiểm tra, giám sát.

+ Nghĩa vụ: Trả thù lao, hướng dẫn cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa dịch vụ, liên đới chịu trách nhiệm nếu có một phần lỗi.

- Bên đại lý

+ Quyền: Hưởng thù lao, yêu cầu hướng dẫn

+ Nghĩa vụ: Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng đại lý, bảo quản hàng hóa, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa nếu có lỗi.

Trách nhiệm pháp lý

- Bên ủy thác không chịu trách nhiệm về việc bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật.

- Các bên liên đới chịu trách nhiệm nếu việc vi phạm pháp luật của một bên xuất phát từ lỗi bên còn lại hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Bên giao đại lý là chủ sở hữu chịu trách nhiệm đối với hàng hóa dịch vụ, bên đại lý liên đới nếu trường hợp có lỗi.

Thù lao

Thù lao uỷ thác (một khoản tiền các bên thỏa thuận ghi nhận theo hợp đồng) và các chi phí hợp lý khác.

Thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Tính kiểm soát

Các bên hoạt động độc lập không có sự kiểm soát, bên ủy thác có quyền yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin về tình trạng thực hiện công việc ủy thác.

Bên đại lý chịu sự kiểm tra giám sát của bên giao đại lý, thực hiện theo giá cả bên giao ấn định, cung cấp thương tin trong quá trình thực hiện.

Bùi Thị Như Ý
6279

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn