06/06/2023 10:15

Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc có thể được vay vốn 100 triệu đồng

Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc có thể được vay vốn 100 triệu đồng

Tôi muốn biết điều kiện để vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. “Thu Minh – Hà Giang”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Điều kiện vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Theo Điều 2 và Điều 3 Quyết định 16/2023/QĐ-TTg về đối tượng và điều kiện vay vốn, như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động) có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

- Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động) có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để Để được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

+ Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

+ Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết thủ tục cho người lao động vay vốn.

Như vậy, người lao động vay vốn để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS sẽ cần đáp ứng đủ các kiểu kiện trên.

2. Thông tin về gói vay để ký quỹ theo Chương trình EPS

Theo Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg:

Ngân hàng nơi cho vay và mức vay:

Người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú, mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100.000.000 đồng.

Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận phù hợp quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và thời hạn ký quỹ ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của người được vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm 04 tháng.

Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

- Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ.

Bảo đảm tiền vay:

Người lao động vay vốn theo Quyết định 16/2023/QĐ-TTg  không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.

Nguồn vốn cho vay:

Nguồn vốn vay từ nguồn vốn huy động theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Như vậy, người lao động vay vốn theo Quyết định 16/2023/QĐ-TTg được vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm 04 tháng và không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.

Hồ sơ vay vốn:

Theo Điều 2 và Điều 3 tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg về hồ sơ, thủ tục vay vốn, như sau:

- Hồ sơ vay vốn gồm có: 

+ Bản chính Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động đăng ký thường trú https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/giay-de-nghi-vay-von.docx

 

+ Bản sao Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa Trung tâm lao động ngoài nước và người lao động.

+ Bản sao Căn cước công dân hoặc bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.

Ngoài các tài liệu nêu trên, trường hợp người lao động thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng bổ sung bản sao Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP; trường hợp người lao động thuộc đối tượng bị thu hồi đất nộp bổ sung bản sao Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Bản sao giấy tờ được xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Thủ tục vay vốn:

Sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động đăng ký thường trú xác nhận về đối tượng thụ hưởng trên Giấy đề nghị vay vốn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 16/2023/QĐ-TTg .

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 16/2023/QĐ-TTg , Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phê duyệt cho vay theo quy định.

Nguyễn Ngọc Trầm
488

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn