07/10/2023 15:45

Nâng cao hiệu quả thực thi quy định môi trường không khói thuốc

Nâng cao hiệu quả thực thi quy định môi trường không khói thuốc

Tôi muốn tìm nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Ái Linh - Hà Nội.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ, ngày 26/9/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2799/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2023.

1. Mục đích kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tại Mục 1 Kế hoạch ban kèm theo Quyết định 2799/QĐ-BVHTTDL về mục đích, yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

- Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

- Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc.

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Như vậy, mục đích của kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá là: Nâng cao nhận thức của cộng đồng, nâng cao thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thuốc lá…

2. Nâng cao hiệu quả thực thi quy định môi trường không khói thuốc

Theo Mục 2 Kế hoạch ban kèm theo Quyết định 2799/QĐ-BVHTTDL về một số nội dung nổi bật của kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, môi trường không khói thuốc như sau:

Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền hình

- Nội dung: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về PCTHTL gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đối tượng, phạm vi: Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các mô hình không khói thuốc, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, người dân trong cộng đồng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Sản phẩm: Dự kiến 15 phóng sự về PCTHTL được xây dựng và phát sóng trên truyền hình (kênh VOVTV).

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL.

Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung PCTHTL vào hương ước, quy ước

- Nội dung: Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường đưa nội dung Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước.

- Đối tượng, phạm vi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

- Kết quả dự kiến: 01 văn bản chỉ đạo được ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ Pháp chế năm 2023.

Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về PCTHTL cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn.

- Nội dung: Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nội dung về PCTHTL cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.

- Đối tượng, phạm vi: Cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 03 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức (khoảng 600 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL).

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL

Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch về hoạt động PCTHTL

- Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật PCTH thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đối tượng, phạm vi: Công chức, viên chức tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố, Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện và công chức văn hóa - xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 02 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức (khoảng 400 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL).

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL

Biểu diễn (sân khấu hóa) các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá

- Nội dung: Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật đối với 6 tiểu phẩm đạt giải nhất, nhì, ba từ Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, giao lưu tuyên truyền phòng, chống thuốc lá lưu động tại các địa điểm công cộng. Chương trình được biểu diễn tại địa bàn Hà Nội.

- Đối tượng, phạm vi: Người dân tại địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 01 buổi biểu diễn nghệ thuật từ các tiểu phẩm đạt giải về phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Thời gian: Quý IV năm 2023.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ PCTHTL.

Như vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng đa dạng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, nổi bật là chương trình biểu diễn nghệ thuật đối với 6 tiểu phẩm đạt giải nhất, nhì, ba từ Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, giao lưu tuyên truyền phòng, chống thuốc lá lưu động tại các địa điểm công cộng tại Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Trầm
422

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn